ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Спортски савез Осечина
Карађорђева 78
14 253 Осечина
Број: 66-2-8/2017
Датум: 22.09.2017.године

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2017. годину, број 060-41/2017 од 18.09.2017. године, Спортски савез Осечина расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

  1. Учесници јавног конкурса за доделу средстава из буџета општине Осечина за 2017. годину намењених пројектним активностима спортских организација (у даљем тексту : Јавни конкурс) могу бити организације и удружења која су регистрована на територији општине Осечина или своју активност реализују на територији општине Осечина и која су уписана у регистар код надлежног органа. Спортска организација, односно удружење, може поднети више пријава на Конкурс, а средства из буџета може добити за један програм активности.
  2. Пријаве на Јавни конкурс подносе се на посебном обрасцу, у канцеларији број 10 општинске управе Осечина у којој се налази седиште Спортског савеза Осечина, на адреси ул.Карађорђева 78, 14253 Осечина или се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком :
СПОРТСКИ САВЕЗ ОСЕЧИНА

”Не отварати-пријава на Јавни конкурс за финансирање спортских организација за 2017. годину

Назив и адреса подносиоца пријаве на Јавни конкурс:________________________________

Контакт особа:____________________________

Уз пријаву на Јавни конкурс учесник истог подноси:

а) предлог пројекта са пратећим изјавама;

б) доказ да рачун спортске организације није у блокади;

в) решење о упису у регистар код надлежног органа.

  1. Наведени обрасци морају бити попуњени електронски, оверени и потписани од стране лица које је овлашћено за заступање организације, односно удружења. За преузимање поменутих образаца контактирати Спортски савез Осечина на телефон 014 / 451 – 311 локал 10, или на e-mail sportskisavezosecina@gmail.com или на интернет страници општине Осечина www.osecina.com. Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс неће бити разматране.
  2. Поступак, оцену и одлуку о финансирању предлога пројеката пристиглих на Јавни конкурс извршиће Комисија за доделу средстава спортским организацијама именована од Општинског већа општине Осечина.
  3. Конкурсну документацију поднети у року од 8 дана од дана објављивања (22.09.2017.) на огласној табли Спортског савеза Осечина (улица Карађорђева 78).

Спортски савез Осечина
Председник,
Владимир Радивојевић

pedlog-godisnjeg-programa

pedlog-godisnjeg-programa

Scroll To Top