VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA
JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

 Na osnovu člana 4. 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (”Službeni glasnik RS” br.21/2016), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/2016), Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-8068/2018 od 28.08.2018.godine Opštinska uprava Osečina oglašava

 JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA

 I. Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

 II. Radna mesta koja se popunjavaju:

 1. Radno mesto za poslove finansijsko-računovodstveni poslovi u oblasti porodiljskih prava, u zvanju mlađi savetnik – pripravnik – 1 izvršilac.

Uslovi za rad na radnom mestu: stečeno visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih nauka-diplomirani ekonomista na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci; znanje rada na računaru (MS Office paket, internet).

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa iz oblasti kojima se uređuje položaj jedinice lokalne samouprave, kao i opštih propisa o radu, propisa o kancelarijskom poslovanju, poznavanje propisa koji regulišu ekonomiju i računovodstvo, poznavanje propisa koji regulišu upravni postupak (Zakon o opštem upravnom postupku)-usmeno; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veštine komunikacije – usmeno.

III Mesto rada: Osečina

IV Adresa na koju se podnose prijave: Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78, 14253 Osečina

V Lica zadužena za davanje obaveštenja: Konkursna komisija, tel.014/451-158

VI Uslovi za rad na radnom mestu: da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama.

 VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa biografijom ; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

Uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

IX Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na određeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Sa kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta i čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku obaviće se u roku od 7 dana od dana zaključenja konkursa, na adresi Opštinska uprava Osečina Karađorđeva 78, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (adrese ili brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENA:Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na internet stranici opštine Osečina: www.osecina.com i jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.

Scroll To Top