VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

Merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-30/2019
Broj odluke: 404-30/2019
Datum:27.06.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču je Zavod za javno zdravlje Valjevo, Vladike Nikolaja br.5, matični broj 17272543, PIB 101899368, ponuda br.120 od 24.06.2019. godine, u postupku javne nabavke merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 17.06.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke,

merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj, usluge, br. 404-30/2019,  a dana 17.06.2019. godine dostavio poziv na 3 adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je merenje kvaliteta vazduha u Osečini i Peckoj

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 340.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1 ponuđač:

  1. Zavod za javno zdravlje Valjevo, Vladike Nikolaja br.5, matični broj 17272543, PIB 101899368

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač Zavod za javno zdravlje Valjevo,  ponudio je cenu 050,00 din bez PDV-a (jedinična cena za dva merna mesta)  odnosno za dva merenja (letnje i zimsko)  330.100,00 dinara bez PDV-a (ponuđač nije u  sistemu PDV-a)
  2. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača zavod za javno zdravlje Valjevo i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik Komisije,   Željko Andrić član Komisije i Veličko Marković član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Zavod za javno zdravlje Valjevo, Vladike Nikolaja br.5, matični broj 17272543, PIB 101899368, ponuda br.120 od 24.06.2019. godine.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja .

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

 

 

ODGOVORNO LICE

 

Milan Urošević

Scroll To Top