ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка геодетске услуге

Набавка геодетске услуге

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге, број ЈН 404-13/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-13/2018 са Тесла систем 2016 Осечина, Карађорђева 100, матични број 64395254, ПИБ 109739970

Уговорена вредност јавне набавке износи 1.000.000,00 дин. без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 4 понудe.

Највиша понуђена цена износи 68.561,00 дин. без ПДВ-а (јединична цена) , а најнижа износи 4.118,00 дин. без ПДВ-а (јединична цена).

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 23.03.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 03.04.2018. године.

Уговор је закључен до 31.12.2018. године

Scroll To Top