ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка канцеларијског материјала

Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) Општинска управа Осечина,www.osecina.com

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуде

Предмет јавне набавке, број ЈН 404-7/2018, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је набавка канцеларијског материјала (Скупштина општине, Општинско веће, Општинска управа), добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000 канцеларијски материјал

Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. и чл.76.Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе докази о испуњености обавезних услова, и то:

  • да је регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар
  • да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
  • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

као и додатних услова, предвиђених конкурсном документацијом, у погледу

финансијског  капацитета .

Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу Управе за јавне набавке као и интернет страници Општинске управе Осечина www.osecina.com.

Увид у конкурсну документацију, као и преузимање исте може се извршити и у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78,  сваког радног дана од 7,30 часова до 15,30 часова.

Рок за подношење понуда је 19.02.2018.године до 12,30 часова.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда односно 19.02.2018. године у 13,00 часова .

Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца Општинска управа Осечина, Карађорђева 78.

Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати Комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 2(два) дана од дана од извршеног прегледа и стручне оцене понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре закључења уговора.

Додатне информације се могу добити Милан Урошевић,Општинска управа Осечина, од 7,30 до 15,30 часова , 014/451-158, soosecina@mts.rs, www.osecina.com

konkursna dokumentacija

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОСЕЧИНА
Број:404-7/2018
Дана:09.02.2018.
ОСЕЧИНА

ПРЕДМЕТ:  појашњење конкурсне документације

У  вези са захтевом од 09.02.2018. године за појашњење конкурсне документације за јавну набавку канцеларијског материјала (Скупштина општине, Општинско веће и Општинска управа)  достављамо вам следеће:

ПИТАЊЕ:“ред.бр.25. машина за сечење папира (А4) ком 3 да ли тражите уништавач папира или гиљотину (нож) за сечење папира?

ОДГОВОР: “ ред.бр.24. машина за сечење папира (А4) ком 3 – мисли се на уништавач папира.“

ПИТАЊЕ: “ред.бр.51 путни налог за ауто са штампом блок 20 , пошто се тражи образац са вашом штампом молимо вас да наведете формат, број листова, да ли се ради нумерација, мек или тврди повез, нер или офсет папир колико боја има.“

ОДГОВОР:“ред.бр.50 путни налог за ауто са штампом блок 20 – формат је А5, број листова 200, не ради се нумерација, повез је мек, папир је ncr карбонизиран, грб општине је пун колор а образц у две боје“.

С поштовањем

ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА

НАЧЕЛНИК

Милан Урошевић

Scroll To Top