ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка материјала за јавно осветљење
Набавка материјала за јавно осветљење

Набавка материјала за јавно осветљење

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку :  набавка материјала за јавно осветљење, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 34928500 опрема за уличну расвету, ЈН 404-10/2016, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-10/2016 са понуђачу’’Mak Trade Group’’ д.о.о. Ресник-Београд, Подавалска 2 Б, матични број 20016434, ПИБ 104165607.

Процењена вредност јавне набавке је 800.000,00 динара без ПДВ-а

Уговорена вредност јавне набавке износи  765.650,00 динар без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 6 понуда.

Највиша понуђена цена у износи 1.210.455,00 динара, а најнижа износи 765.650,00 динара.

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 31.03.2016. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 14.04.2016. године.

Уговор је закључен до 31.12.2016.године.

Scroll To Top