ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / Набавка променљивог брзинског дисплеја – одлука о додели уговора
Набавка променљивог брзинског дисплеја – одлука о додели уговора

Набавка променљивог брзинског дисплеја – одлука о додели уговора

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-35/2016
Број одлуке: 404-35/2016
Датум:09.12.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина   доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(набавка на коју се закон не примењује)

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу СЗР ”Зебра” Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063, у поступку јавне набавке набавка променљивог брзинског дисплеја – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 29.11.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, добра, набавка променљивог брзинског дисплеја, бр. 404-35/2016,  а дана 29.11.2016. године доставио позив мејлом на 3 адресе.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-добра.

Предмет јавне набавке је набавка променљивог брзинског дисплеја, добра.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 333.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3  понуђача:

 1. Г.У.П. ”Путоградња” д.о.о. Нови Београд, др.Ивана Рибара 142/21, матични број 17519204, ПИБ 103161917
 2. СЗР ”Зебра” Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063
 3. СЗТ Машинбраварска радња Крунић Слободан, Ваљево, Нова пијаца (локал 141), матични број 51248422, ПИБ 101493533

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач СЗР ”Зебра” Козличић, Бранковина, понудио је цену 309.956,00 дин. без ПДВ-а;
 2. Понуђач СЗТ Машинбраварска радња Крунић Слободан, Ваљево, понудио је цену 330.000,00 дин. без ПДВ-а;
 3. Понуђач Г.У.П. ”Путоградња” д.о.о. Нови Београд, понудио је цену 349.620,00 дин. без ПДВ-а
 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је  констатовала да је најповољнија понуда СЗР ”Зебра” Козличић, Бранковина и предложила наручиоцу њихов избор.

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник,   Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели

уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу СЗР ”Зебра” Козличић, Бранковина, матични број 55404836, ПИБ 101499063

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

Scroll To Top