VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka promenljivog brzinskog displeja – odluka o dodeli ugovora
Nabavka promenljivog brzinskog displeja – odluka o dodeli ugovora

Nabavka promenljivog brzinskog displeja – odluka o dodeli ugovora

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-35/2016
Broj odluke: 404-35/2016
Datum:09.12.2016. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

 

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063, u postupku javne nabavke nabavka promenljivog brzinskog displeja – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 29.11.2016. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, dobra, nabavka promenljivog brzinskog displeja, br. 404-35/2016,  a dana 29.11.2016. godine dostavio poziv mejlom na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka promenljivog brzinskog displeja, dobra.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 333.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3  ponuđača:

 1. G.U.P. ”Putogradnja” d.o.o. Novi Beograd, dr.Ivana Ribara 142/21, matični broj 17519204, PIB 103161917
 2. SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063
 3. SZT Mašinbravarska radnja Krunić Slobodan, Valjevo, Nova pijaca (lokal 141), matični broj 51248422, PIB 101493533

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina, ponudio je cenu 309.956,00 din. bez PDV-a;
 2. Ponuđač SZT Mašinbravarska radnja Krunić Slobodan, Valjevo, ponudio je cenu 330.000,00 din. bez PDV-a;
 3. Ponuđač G.U.P. ”Putogradnja” d.o.o. Novi Beograd, ponudio je cenu 349.620,00 din. bez PDV-a
 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik,   Veličko Marković član i Željko Andrić član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SZR ”Zebra” Kozličić, Brankovina, matični broj 55404836, PIB 101499063

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top