VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nabavka računara

Nabavka računara

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Na osnovu čl. 39, 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon), pripremljen je dana 20.12.2019. godine,

P O Z I V
za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke dobara –
Nabavka računara broj 404-49/2019

Predmetna konkursna dokumentacija se dostavlja na osnovu poziva za podnošenje ponuda. Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom za podnošenje ponude i konkursnom dokumentacijom. Ponuđač je dužan da ispunjava uslove definisane članom 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje na način definisan konkursnom dokumentacijom.
Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom:
” Nabavka računara – (NE OTVARATI)”.
1. Podaci o naručiocu
Naručilac: Opštinska uprava Osečina
Adresa: Karađorđeva broj 78
MB: 07256230 PIB:101598037 Internet stranica: www.osečina.com
2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u skladu sa članom: 39, 53, 60, 61, Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi kao javna nabavka male vrednosti, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. 404-49/2019, su DOBRA
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke (ORN): 30213000- personalni računar
Kontakt Lice za kontakt:Milan Urošević ,E – mail adresa: soosecina@mts.rs
Nabavka se sprovodi radi zaključivanja ugovora.
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Najniža ponuđena cena.
Internet staranica Naručioca: www.osecina.com
Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. Ponude se dostavljaju putem pošte na adresu Naručioca– Opštinska uprava Osečina Karađorđeva 78, 14253 Osečina, ili lično u prostorije, svakog radnog dana 07,30 -15,00 sati. Blagovremenom ponudom će se smatrati ponuda koja stigne na navedenu adresu najkasnije do 30.12.2019. godine do 13:00 časova. Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno. Javno otvaranje ponuda će se obaviti poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda, odnosno 30.12.2019. godine u 13,30 časova u prostorijama Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da, pre početka otvaranja ponuda, dostave Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za prisustvovanje otvaranju ponuda. Punomoćje se dostavlja u pisanoj formi i mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača.
Okvirni rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora je 5 dana od dana otvaranja ponuda.
Dodatne informacije mogu se dobiti do isteka roka za podnošenje ponuda, svakog radnog dana na telefon 014/451-158 od 08,00 do 14,00 časova.
Lice za kontakt: Milan Urošević i Milan Petrović. Mejl: soosecina@mts.ra; milan.petrovic@osecina.com

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Opštinska uprava
Broj:404-49/2019
Dana:27.12.2019.
OSEČINA

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom od 26.12.2019. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku nabavka računara dostavljamo vam sledeće:

PITANJE:
1.S obzirom na činjenicu da H110 čipset nominalno ne podržava osmu generaciju
Intel procesora (proverivo na sajtovima proizvođača matičnih ploča) interesuje nas da li ćete prihvatiti ponudu sa novijim čipsetom H310, a posledično i sa minimalnom promenom vrsta i broja proširenja (osmi red tabele, na str.br.4) koja su zahtevana u tehničkoj dokumentaciji?
ODGOVOR: naručilac je u skladu sa svojim potrebama definisao minimalne tehničke karakteristike navedene u konkursnoj dokumentaciji. U skladu sa čl.72. Zakona o javnim nabavkama navođenje tipa kao što je u slučaju čipseta prati reč ili ekvivalent, te naručilac neće odbiti ponudu ukoliko ponuđač ponudi uređaje istih ili boljih karakteristika u odnosu na minimalne tehničke karakteristike navedene u konkursnoj dokumentaciji.

S poštovanjem
Opštinska uprava Osečina
načelnik
Milan Urošević

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Opštinska uprava
Broj:404-49/2019
Dana:26.12.2019.
OSEČINA

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom od 25.12.2019. godine za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku nabavka računara dostavljamo vam sledeće:

PITANJE:
1.U čl.6 modela ugovora stoji :” prodavac se obavezuje da vrši servis u garantnom roku i to na adresi kupca, s tim u vezi je dužan da obezbedi normalno funkcionisanje servera, računara i računarske opreme i da uvek kada je to moguće obezbedi zamenski uređaj dok traje postupak reklamacije”. Da li je prodavac dužan da obezbedi normalno funkcionisanje još nekih uređaja, pored računara, ako jeste molimo vas navedite koji su to uređaji?
ODGOVOR: prodavac je dužan , dok traje postupak reklamacije, da obezbedi normalno funkcionisanje samo računara, te će u skladu sa tim pri sklapanju ugovora sa izabranim ponuđačem navedeni član ugovora biti izmenjen.

S poštovanjem
Opštinska uprava Osečina
načelnik
Milan Urošević

Scroll To Top