VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nadzor izvođenja radova na regulaciji reke Pecka

Nadzor izvođenja radova na regulaciji reke Pecka

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-31/2019
Broj odluke: 404-31/2019
Datum:28.06.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), predsednik opštine Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču je HG ”Hidro grupa” d.o.o. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10  3/I/PP8, matični broj 20263644, PIB 104887158, ponuda br.122 od 25.06.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga stručnog nadzora izvođenja radova na regulaciji reke Pecka, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 18.06.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke,

usluga stručnog nadzora izvođenja radova na regulaciji reke Pecka, usluge, br. 404-31/2019,  a dana 18.06.2019. godine dostavio poziv na 3 adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je usluga stručnog nadzora izvođenja radova na regulaciji reke Pecka

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 460.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 3 ponuđača:

 1. Šumadija Projekt d.o.o. Paraćin, Vojvode Mišića 29/9, matični broj 17614827, PIB 103610012
 2. HG ”Hidro grupa” d.o.o. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10 3/I/PP8, matični broj 20263644, PIB 104887158
 3. Inkoprojekt inženjering Leskovac, Branislava Nušića br.3/5, matični broj 65312573, PIB 111291666

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač HG ”Hidro grupa” d.o.o. Novi Beograd , ponudio je 1,87% u odnosu na ugovorenu vrednost   radova
 2. Ponuđač Šumadija Projekt d.o.o. Paraćin ponudio je 2,069% u odnosu na ugovorenu vrednost   radova
 3. Ponuđač Inkoprojekt inženjering Leskovac, Paraćin ponudio je 1,99% u odnosu na ugovorenu vrednost   radova

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača HG ”Hidro grupa” d.o.o. Novi Beograd i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik Komisije,   Željko Andrić zamenik člana Komisije i Veličko Marković član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču HG ”Hidro grupa” d.o.o. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10  3/I/PP8, matični broj 20263644, PIB 104887158, ponuda br.122 od 25.06.2019. godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana

od dana donošenja .

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Dragan Aleksić

 

Scroll To Top