VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Nadzor nad izgradnjom obilaznice
Nadzor nad izgradnjom obilaznice

Nadzor nad izgradnjom obilaznice

Predmet javne nabavke, broj JN404-4/2014, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je nadzor nad izgradnjom obilaznice, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71247000

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA NADZOR

KONKURSNA DOKUMENTACIJA NADZOR

 

 

 

Scroll To Top