VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / O DODELI UGOVORA: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice

O DODELI UGOVORA: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-4/2018
Broj odluke: 404-4/2018
Datum: 05.02.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015  i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135; ponuda broj 25 od 02.02.2018. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 23.01.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-4/2018, za javnu nabavku nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra,  a dana 23.01.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1(jedna) ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponude i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.000.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 1(jedan) ponuđač:

1.NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135;

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 (jedan).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: /

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda i to:

Cena 70
Broj benzinskih stanica na teritoriji Republike Srbije  30
                                                                                     UKUPNO 100

 

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

Red.br. ponuđač Cena-

pondera

Br.benz.stanica na terit.RS -pondera Ukupno

pondera

1. NIS a.d. Novi Sad 70 30 100
  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača  NIS a.d. Novi Sad , Narodnog fronta 12 , zavedena pod brojem 25,  i predložila naručiocu njegov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik Komisije, Veličko Marković član Komisije i Suzana Gligorić član Komisije

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135; ponuda broj 25 od 02.02.2018. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

 

Scroll To Top