VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / O DODELI UGOVORA: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice

O DODELI UGOVORA: Nabavka goriva korišćenjem debitne kartice

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-4/2018
Broj odluke: 404-4/2018
Datum: 05.02.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015  i 68/2015),načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135; ponuda broj 25 od 02.02.2018. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 23.01.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-4/2018, za javnu nabavku nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra,  a dana 23.01.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1(jedna) ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponude i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – dobra.

Predmet javne nabavke je nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.000.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: /

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 1(jedan) ponuđač:

1.NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135;

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 (jedan).

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: /

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda i to:

Cena 70
Broj benzinskihstanica na teritoriji Republike Srbije  30
                                                                                     UKUPNO100

 

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

Red.br.ponuđačCena-

pondera

Br.benz.stanica na terit.RS -ponderaUkupno

pondera

1.NIS a.d. Novi Sad7030100
  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača  NIS a.d. Novi Sad , Narodnog fronta 12 , zavedena pod brojem 25,  i predložila naručiocu njegov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik Komisije, Veličko Marković član Komisije i Suzana Gligorić član Komisije

Kontakt: tel./faks 014/451-158.

  1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču NIS a.d. Novi Sad ,Narodnog fronta 12, matični broj 20084693, PIB 104052135; ponuda broj 25 od 02.02.2018. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

 

Scroll To Top