ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Геодетске услуге

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Геодетске услуге

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку геодетске услуге, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге, број ЈН 404-6/2020, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-6/2020 са Гео премер МС Крупањ, Јединства бр.1А матични број 63622281, ПИБ 108679065

Уговорена вредност јавне набавке износи 1.333.333,00 дин. без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 5 понуда.

Највиша понуђена цена износи 161.874,00 дин. без ПДВ-а (јединична цена), а најнижа износи 977,00 дин.без ПДВ-а (јединична цена).

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 20.02.2020. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 02.03.2020. године.

Уговор је закључен до 31.12.2020. године

Scroll To Top