VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Geodetske usluge

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Geodetske usluge

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti, za javnu nabavku geodetske usluge, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 71250000-arhitektonske, tehničke i geodetske usluge, broj JN 404-6/2020, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-6/2020 sa Geo premer MS Krupanj, Jedinstva br.1A matični broj 63622281, PIB 108679065

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 1.333.333,00 din. bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 5 ponuda.

Najviša ponuđena cena iznosi 161.874,00 din. bez PDV-a (jedinična cena), a najniža iznosi 977,00 din.bez PDV-a (jedinična cena).

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 20.02.2020. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 02.03.2020. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2020. godine

Scroll To Top