VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izrada projekta lokalnog puta za Sirdiju

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Izrada projekta lokalnog puta za Sirdiju

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke izrada projekta lokalnog puta za Sirdiju L=3050m, usluge, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

broj 404-36/ 2019 sa ponuđačem ”Harmonija projekt” d.o.o. Valjevo, Vojvode Mišića 13/B, matični broj 2001928, PIB 103828460

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi  250.000,00  din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena 313.000,00 din.bez PDV-a a najniža ponuđena cena 246.600,00 din.bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 26.07.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 07.08.2019. godine.

Ugovor je zaključen do primopredaje tehničke dokumentacije.

Scroll To Top