ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ: O закљученом уговору израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

ОБАВЕШТЕЊЕ: O закљученом уговору израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода, услуге, ознака из општег речника јавне набавке: ознака из општег речника јавне набавке: 71000000-архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге, број ЈН 404-9/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-9/2018 са Сет д.о.о. Шабац, Браће Недића бр.1, матични број 17526529, ПИБ103109358

Уговорена вредност јавне набавке износи 3.690.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 3.750.000,00 дин. без ПДВ-а, а најнижа износи 3.690.000,00 дин. без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 07.03.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 19.03.2018. године.

Уговор је закључен до 31.07.2018.године.

Scroll To Top