ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору : Набавка канцеларијског материјала
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору : Набавка канцеларијског материјала

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору : Набавка канцеларијског материјала

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке мале вредности, набавка канцеларијског материјала, добра, ознака из општег речника јавне набавке: 30192000, број ЈН 404-12/2019, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-12/2019 са понуђачем Бети д.о.о. Ваљево, Радничка бр.27, матични број 06803466, ПИБ 102160337.

Уговорена вредност јавне набавке износи 483.814,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Највиша понуђена цена износи 490.759,00 динара, а најнижа износи 483.814,00 дин динара

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 08.03.2019. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 19.03.2018. године.

Уговор је закључен до 31.12.2019.године.

Scroll To Top