ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржављнје дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржављнје дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина

Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

У поступку јавне набавке набавка саветодавних услуга за израду предлога Пројекта јавно-приватног партнерства за замену, рационализацију и одржављнје дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Осечина, услуге, ознака из општег речника јавне набавке 79410000-1 услуге саветовања у пословању и управљању, број ЈН 404-41/2021, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-41/2021 са понуђачем S-Energize, Зоран Стипановић ПП, Темерин, Народног фронта 147, матични број 64194399, ПИБ 109471386

Уговорена вредност јавне набавке износи 449.500,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: понудa понуђача Duralex d.o.o. Beograd je неприхватљивa обзиром да понуђена цена – 995.000,00 дин. без ПДВ-ом прелази износ процењене вредности – 450.000,00 дин.без ПДВ-ом.

Највиша понуђена цена износи 449.500,00 динара, а најнижа износи 449.500,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 16.11.2021. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 16.11.2021. године.

Уговор је закључен до извршења предметне набавке.

Scroll To Top