VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decu

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decu

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke nabavka sigurnosnih sedišta za novorođenu decu , dobra – nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-2/2020, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-2/2020 sa ”Kobig” d.o.o. Beograd, Narodnih heroja br.41b/27, matični broj 06180647, PIB 100829254.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 413.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 497.000,00 dinara bez PDV-a, a najniža iznosi 413.000,00 dinara bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 23.01.2020. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 27.01.2020. godine.

Ugovor je zaključen do isporuke predmetnih dobara .

Scroll To Top