VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavke kancelarijskog materijala

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Nabavke kancelarijskog materijala

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke kancelarijskog materijala, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 30192000, broj JN 404-12/2020, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-12/2020 sa ponuđačem Una Mega Shop ZTR iz Valjeva, Vladike Nikolaja 35/A, Lam.B, matični broj 63038202, PIB 107855381
Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 455.400,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude. Ponude ponuđača GrafitVa d.o.o. Valjevo i IDACO 014 d.o.o. Valjevo su neblagovremene i kao takvi nisu uzete u razmatranje.

Najviša ponuđena cena iznosi 455.400,00 dinara, a najniža iznosi 455.400,00 din dinara

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 02.03.2020. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 09.03.2020. godine.

Ugovor je zaključen do 31.12.2020.godine.

Scroll To Top