ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oдржавање јавног осветљења
ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oдржавање јавног осветљења

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору: Oдржавање јавног осветљења

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке одржавање јавног осветљења, набавка на коју се закон не примењује, услуге oзнака и назив: 50000000-услуге одржавања и поправки, број ЈН 404-15/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци :

– број 404-15/2018 са понуђачем СЗР “Фер партнер“ Осечина, улица Цара Душана бр.32, ПИБ 104776980, матични број 60494592

– процењена вредност јавне набавке 416.000,00

уговорена вредност јавне набавке износи : 416.000,00 динара без ПДВ-а, односно 499.200,00 динара са ПДВ-ом

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 28.03.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен дана 04.04.2018. године.

Уговор је закључен до 31.12.2018.године.

Scroll To Top