VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: snabdevanja električnom energijom

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: snabdevanja električnom energijom

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U otvorenom postupku javne nabavke usluga snabdevanja električnom energijom, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 09310000 električna energija,  naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci:

  • broj 404-10/ 2019 sa ponuđačem JP EPS Beograd, Balkanska 13, matični broj 20053658, PIB 103920327

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 4.959.906,00   din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena 5.150.880,00 din.bez PDV-a i najniža ponuđena cena 4.959.906,00   din. bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 09.04.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 23.04.2019. godine

Ugovor je zaključen do 31.12.2019.godine.

Scroll To Top