VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Usluga ličnog pratioca deteta

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Usluga ličnog pratioca deteta

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, člana 57. i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke male vrednosti usluga ličnog pratioca deteta , usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke 85312120-dnevne usluge u zajednici za osobe sa invaliditetom i mlade osobe, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je  zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-39/ 2019 sa ponuđačem Niveus Tim , Aleksandra Jovičić PR, Gornji Milanovac, Kralja Aleksandra Karađorđevića br.36, matični broj 64273663, PIB 109570180

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi  1.172.011,28 din.bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 1 ponudu.

Najviša ponuđena cena 1.125.000,00 din.bez PDV-a a najniža ponuđena cena 1.125.000,00 din.bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 20.08.2019. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 27.08.2019. godine.

Ugovor je zaključen 27.08.2020.godine.

Scroll To Top