VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Usluga projektovanja kotlarnice za stambene objekte

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru: Usluga projektovanja kotlarnice za stambene objekte

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, za javnu nabavku usluga projektovanja kotlarnice za stambene objekte (kotlarnica na čvrsto gorivo), broj JN 404-15/2020, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-15/2020 sa Studio Alfa d.o.o. Krupanj, 1. maja br.1, matični broj20365439, PIB 105426204,
Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 416.666,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.
Najviša ponuđena cena u iznosi 495.000,00 dinara, a najniža iznosi 415.000,00 dinara
Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 17.03.2020. godine.
Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 26.03.2020. godine.
Ugovor je zaključen do 30.06.2020.godine.

Scroll To Top