VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODBACUJE SE predlog kandidata Ozrena Pavić iz Plušca
ODBACUJE SE predlog kandidata Ozrena Pavić iz Plušca

ODBACUJE SE predlog kandidata Ozrena Pavić iz Plušca

Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ br. 129/07, 34/2010- Odluka US i 54/2011) i na osnovu člana 50, 51. stav 1 Odluke o mesnim zajednicama („Opštinski službeni glasnik“, br. 2/09, 3/10), razmatrajući predlog kandidata za člana Saveta u MZ Plužac, broj 5/2018 od 30.10.2018. godine, Opštinska izborna Komisija na sednici održanoj dana 31.10.2018. godine, donela je

R E Š E NJ E

1.ODBACUJE SE predlog kandidata Ozrena Pavić iz Plušca, JMBG 2309956771836, broj 5/2018 od 30.10.2018. godine, za člana Saveta MZ Plužac na dopunskim izborima za članove saveta Mesnih zajednica, zakazanim za 4.11.2018 godine, predlagača Grupe građana iste Mesne zajednice, čiji je ovlašćeni predstavnik Kosa Gavrilović iz Plušca, kao neblagovremen.

2. Primerak rešenja dostaviti ovlašćenom predstavniku predlagača i kandidatu.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom o raspisivanju dopunskih izbora za članove saveta mesnih zajednica u opštini Osečina, objavljenoj u „Opštinskom službenom glasniku“, br.6/2018 raspisani su dopunski izbori za članove saveta Mesnih zajednica za 4.11.2018.godine. Istom odlukom utvrđeno je da rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od 27.09.2018.godine i da se predlog kandidata podnosi Opštinskoj izbornoj komisiji najkasnije 15 dana pre dana određenog za održavanje izbora.

Članom 25. stav 1. Zakona o lokalnim izborima propisano je da kada izborna komisija utvrdi da izborna lista nije podneta blagovremeno, doneće rešenje o njenom odbacivanju.

Članom 50. Odluke o mesnim zajednicama propisano je da se predlog kandidata podnosi Opštinskoj izbornoj komisiji najkasnije 15 dana pre dana određenog za održavanje izbora.

Predlog kandidata Ozrena Pavić iz Plušca podnet je dana 30.10.2018.godine, a obzirom da je rok za ovu izbornu radnju istekao 19.10.2018.godine, Opštinska izborna komisija, na sednici održanoj dana 31.10.2018. godine, donela je rešenje o odbacivanju predloga kao neblagovremenog.

Imajući prednje u vidu, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rešenja može se uložiti prigovor Opštinskoj izbornoj komisiji u roku od 24 časa po prijemu istog.

U Osečini, dana 31.10.2018. godine, broj 013-4-9/2018

O p š t i n s k a i z b o r n a K o m i s i j a

                                                                                                                ZA KOMISIJU

  Verica Erić, s.r.

Scroll To Top