VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-6/2018
Broj odluke: 404-6/2018
Datum: 06.02.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

1.UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču  Studio 5 Project d.o.o., Kraljevo Cara Dušana br.20,  matični broj 20746645, PIB 107126693, u postupku javne nabavke, usluge,  izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice na bio masu na K.P. br.4340/3 KO Osečina – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 26.01.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice na bio masu na K.P. br.4340/3 KO Osečina br. 404-6/2018,  a dana 26.01.2018. godine dostavio poziv  na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge.

Predmet javne nabavke je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju kotlarnice na bio masu na K.P. br.4340/3 KO Osečina

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 450.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3  ponuđača:

 1. Studio 5 Project d.o.o., Kraljevo Cara Dušana br.20, matični broj 20746645, PIB 107126693
 2. Centro-Invest d.o.o. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10/Z/I , matični broj 17092782, PIB100043459

3.Građevinsko projektantski studio GPS Sistem Mataruška Banja, B.Radičevića br.6. matični broj 56814400, PIB 103691645

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač Studio 5 Project d.o.o., Kraljevo ponudio je cenu u iznosu od 470.000,00 din. bez PDV-a
 2. Ponuđač Građevinsko projektantski studio GPS Sistem Mataruška Banja ponudio je cenu u iznosu od 485.000,00 din. bez PDV-a
 3. Ponuđač Centro-Invest d.o.o. Beograd, ponudio je cenu u iznosu od 490.000,00 din. bez PDV-a
 4. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Studio 5 Project d.o.o., Kraljevo i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije,  Veličko Marković član Komisije i Željko Andrić zamenik člana Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Studio 5 Project d.o.o., Kraljevo Cara Dušana br.20,  matični broj 20746645, PIB 107126693, ponuda br.26 od 02.02.2018. godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

Scroll To Top