VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka

ODLUKA O DODELI UGOVORA: izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka

NARUČILAC:Opština Osečina
Broj JN: 404-41/2019
Broj odluke: 404-41/2019
Datum: 17.01.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), predsednik opštine Osečina donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču DES d.o.o. Valjevo, Daničićeva br.11, matični broj 07136056, PIB 100072785, ponuda br.172 od 26.12.2019. godine.

Obrazloženje
Naručilac je dana 12.08.2019. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke – rezervisana javna nabavka, br. 404-41/2019, izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45261000 – krovovezački, krovopokrivački i sa njima povezani radovi;45262700 – adaptacija zgrada;45420000 – radovi na ugradnji stolarije;45454000 – radovi na rekonstrukciji; 45350000 – mašinske instalacije, a dana 26.11.2019. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, Portalu službenih glasila i internet stranici Opštinske uprave Osečina.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 (jedna) ponuda.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.
1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka, otvoreni postupak – rezervisana javna nabavka, radovi.
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji DZ Pecka
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 25.264.297,11 dinara .
Odstupanja od plana nabavke: Zaključkom Vlade 05 br.351-8764/2017 od 22.09.2017. godine usvojen je Izveštaj radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u sektoru obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, kojim je odobren spisak objekata javne namene za koje će finansijska sredstva biti obezbeđena preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima iz sredstava međunarodne razvojne pomoći, finansijskih i nefinansijskih donacija i kredita kao i iz budžeta Republike Srbije u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta i budžeta jedinice lokalne samouprave.
2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovao 1 (jedan) ponuđač:
1. DES d.o.o. Valjevo, Daničićeva br.11, matični broj 07136056, PIB 100072785

3.Podaci o odbijenim ponudama
Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1.
U ponudi ponuđača DES d.o.o. Valjevo, uočena je računska greška te je u skladu sa članom 93. stav 4. tražena saglasnost za ispravku iste. Saglasnost je dostavljena u skladu sa navedenim članom.

4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:
1. Ponuđač DES d.o.o. Valjevo, ponudio je e cenu u iznosu 25.008.546,31 dinara bez PDV-a

5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača DES d.o.o. Valjevo, zavedena pod brojem 172 i predložio naručiocu njegov izbor.
6. Podizvođač
Ponuđači će radove izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije, Vuk Stanković član Komisije, Marina Rakić član Komisije Marija Stepanović član Komisije i Željko Andrić zamenik člana Komisije.
Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javnu nabavku i doneo Odluku o
dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču
DES d.o.o. Valjevo, Daničićeva br.11, matični broj 07136056, PIB 100072785, ponuda br.172 od 26.12.2019. godine.
Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od deset dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Dragan Aleksić

Scroll To Top