ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: извођење радова на реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина- издвојено одељење у Пецкој

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: извођење радова на реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина- издвојено одељење у Пецкој

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина

Број ЈН: 404-20/2019
Број одлуке: 404-20/2019
Датум: 15.05.2019. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник општине Осечина   доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ : групи понуђача : Инграл – Неимар д.о.о. Љубовија , Омладинска бб, матични број 20388030, ПИБ 105456021 и СЗР Zero Cord, Весна Росић ПР, Мала Јежевица, Пожега, матични број 61964428, ПИБ 105755589, понуда бр.99 од 13.05.2019. године.

Образложење

Наручилац је дана 11.04.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. 404-20/2019, извођење радова на реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина- издвојено одељење у Пецкој, ознака из општег речника јавне набавке: 45454000-радови на реконструкцији, а дана 12.01.2019. године објавио је позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила и интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

  1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка, отворени поступак, радови.

Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији термичког омотача и термотехничких инсталација Народне библиотеке Осечина- издвојено одељење у Пецкој.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 5.599.089,60 динара.

Одступања од плана набавке: на основу јавног позива за доделу средстава из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности раи финансирања пројеката у области ефикасног коришћења енергије у 2018. години у јединицама локалне самоуправе ЈП 1/18 од 15.05.2018.године и Решења Министарства рударства и енергетике бр.401-00-406/2018 -06 од 18.10.2018.године општини Осечина су додељена средства, као наменски трансфер, за суфинансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности Народне библиотеке у Осечини – издвојено одељење у Пецкој.

  1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовао 1 (један)  понуђач:

  1. Група понуђача : Инграл – Неимар д.о.о. Љубовија , Омладинска бб, матични број 20388030, ПИБ 105456021 и СЗР Zero Cord, Весна Росић ПР, Мала Јежевица, Пожега, матични број 61964428, ПИБ 105755589

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 1.

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

  1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

  1. Понуђачи Инграл – Неимар д.о.о. Љубовија и СЗР Zero Cord, Весна Росић ПР, Мала Јежевица, Пожега , понудили су цену у износу од 709.336,00 динара без ПДВ-а
  2. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Инграл – Неимар д.о.о. Љубовија и СЗР Zero Cord, Весна Росић ПР, Мала Јежевица, Пожега, заведена под бројем 99 и предложио наручиоцу његов избор.

Имајући у виду да је понуђена вредност већа од процењене вредности а није већа од упоредиве тржишне вредности,  а у складу са чланом 107. став 4. Закона о јавним набавкама доставити образложен извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

  1. Подизвођач

Понуђачи ће радове  извршити  у складу са Споразумом о формирању заједничке понуде са овлашћењем,  од 03.05.2019. године.

  1. Лице које спроводи поступак

Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић председник Комисије,  Величко Марковић  члан, Жељко Андрић члан.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку  и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу

Група понуђача : Инграл – Неимар д.о.о. Љубовија , Омладинска бб, матични број 20388030, ПИБ 105456021 и СЗР Zero Cord, Весна Росић ПР, Мала Јежевица, Пожега, матични број 61964428, ПИБ 105755589, понуда бр.99 од 13.05.2019. године.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од  десет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Драган Алексић

Scroll To Top