VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: izvođenje radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina- izdvojeno odeljenje u Peckoj

ODLUKA O DODELI UGOVORA: izvođenje radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina- izdvojeno odeljenje u Peckoj

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-20/2019
Broj odluke: 404-20/2019
Datum: 15.05.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), predsednik opštine Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE : grupi ponuđača : Ingral – Neimar d.o.o. Ljubovija , Omladinska bb, matični broj 20388030, PIB 105456021 i SZR Zero Cord, Vesna Rosić PR, Mala Ježevica, Požega, matični broj 61964428, PIB 105755589, ponuda br.99 od 13.05.2019. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 11.04.2019. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, br. 404-20/2019, izvođenje radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina- izdvojeno odeljenje u Peckoj, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 45454000-radovi na rekonstrukciji, a dana 12.01.2019. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, Portalu službenih glasila i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 (jedna) ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka, otvoreni postupak, radovi.

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekonstrukciji termičkog omotača i termotehničkih instalacija Narodne biblioteke Osečina- izdvojeno odeljenje u Peckoj.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 5.599.089,60 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: na osnovu javnog poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti rai finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2018. godini u jedinicama lokalne samouprave JP 1/18 od 15.05.2018.godine i Rešenja Ministarstva rudarstva i energetike br.401-00-406/2018 -06 od 18.10.2018.godine opštini Osečina su dodeljena sredstva, kao namenski transfer, za sufinansiranje projekta unapređenja energetske efikasnosti Narodne biblioteke u Osečini – izdvojeno odeljenje u Peckoj.

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1 (jedan)  ponuđač:

  1. Grupa ponuđača : Ingral – Neimar d.o.o. Ljubovija , Omladinska bb, matični broj 20388030, PIB 105456021 i SZR Zero Cord, Vesna Rosić PR, Mala Ježevica, Požega, matični broj 61964428, PIB 105755589

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1.

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđači Ingral – Neimar d.o.o. Ljubovija i SZR Zero Cord, Vesna Rosić PR, Mala Ježevica, Požega , ponudili su cenu u iznosu od 709.336,00 dinara bez PDV-a
  2. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Ingral – Neimar d.o.o. Ljubovija i SZR Zero Cord, Vesna Rosić PR, Mala Ježevica, Požega, zavedena pod brojem 99 i predložio naručiocu njegov izbor.

Imajući u vidu da je ponuđena vrednost veća od procenjene vrednosti a nije veća od uporedive tržišne vrednosti,  a u skladu sa članom 107. stav 4. Zakona o javnim nabavkama dostaviti obrazložen izveštaj Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

  1. Podizvođač

Ponuđači će radove  izvršiti  u skladu sa Sporazumom o formiranju zajedničke ponude sa ovlašćenjem,  od 03.05.2019. godine.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije,  Veličko Marković  član, Željko Andrić član.

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javnu nabavku  i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču

Grupa ponuđača : Ingral – Neimar d.o.o. Ljubovija , Omladinska bb, matični broj 20388030, PIB 105456021 i SZR Zero Cord, Vesna Rosić PR, Mala Ježevica, Požega, matični broj 61964428, PIB 105755589, ponuda br.99 od 13.05.2019. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  deset dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Dragan Aleksić

Scroll To Top