VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavka računara

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavka računara

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-49/2019
Broj odluke: 404-49/2019
Datum:08.01.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Elektronik partner d.o.o. Novi Beograd, dr.Ivana Ribara br.146, matični broj 17589164, PIB 103605787, ponuda br.174 od 27.12.2019.godine, u postupku javne nabavke male vrednosti, nabavka računara.

Obrazloženje
Naručilac je dana 20.12.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednost, dobra, nabavka računara, br. 404-49/2019, a dana 20.12.2019. godine objavio poziv na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 5 ponuda.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.
1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti, dobra.
Predmet javne nabavke je nabavka računara
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 450.000,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovalo 5 ponuđača:
1. PR Mirjana Milojević M&S Commerce Jagodina, Naselje Lipar br.22, matični broj 65639360, PIB 111751415
2. Uspon d.o.o. Čačak, Bulevar oslobođenja 17, matični broj 06084613, PIB 101289775
3. Elektronik partner d.o.o. Novi Beograd, dr.Ivana Ribara br.146, matični broj 17589164, PIB 103605787
4. Recit d.o.o. Beograd, Španskih boraca 24 b VP5, matični broj 20703539, PIB 106905625
5. Informatika a.d Beograd-Stari grad, Jevrejska 32, matični broj 07024592, PIB 100001716

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 5 .
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda
Dana 03.01.2020.godine Komisija za javnu nabavku je pristupila stručnoj oceni ponuda u pogledu ispunjenosti uslova i zahteva traženih konkursnom dokumentacijom.
Ponude ponuđača:
– PR Mirjana Milojević M&S Commerce Jagodina, zavedena pod brojem 171 je prihvatljiva jer ispunjava sve uslove i zahteve tražene konkursnom dokumentacijom;
– Uspon d.o.o. Čačak zavedena pod brojem 173 je prihvatljiva jer ispunjava sve uslove i zahteve tražene konkursnom dokumentacijom;
– Elektronik partner d.o.o. Novi Beograd zavedena pod brojem 174 je prihvatljiva jer ispunjava sve uslove i zahteve tražene konkursnom dokumentacijom;
– Recit d.o.o. Beograd zavedena pod brojem 175 je prihvatljiva jer ispunjava sve uslove i zahteve tražene konkursnom dokumentacijom;
– Informatika a.d Beograd-Stari grad zavedena pod brojem 176 je prihvatljiva jer ispunjava sve uslove i zahteve tražene konkursnom dokumentacijom.

4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:
1. Ponuđač Elektronik partner d.o.o. Novi Beograd, ponudio je cenu u iznosu od 308.000,00 din. bez PDV-a
2. Ponuđač Uspon d.o.o. Čačak, ponudio je cenu u iznosu od 321.200,00 din. bez PDV-a
3. Ponuđač Informatika a.d Beograd-Stari grad, ponudio je cenu u iznosu od 396.000,00 din. bez PDV-a
4. Ponuđač PR Mirjana Milojević M&S Commerce Jagodina ponudio je cenu u iznosu od 499.994,00 din. bez PDV-a
5. Ponuđač Recit d.o.o. Beograd, ponudio je cenu u iznosu od 536.030,00 din. bez PDV-a
5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Elektronik partner d.o.o. Novi Beograd, br. 174 od 27.12.2019. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

6. Podizvođač
Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije, Vladimir Radivojević član Komisije i Milan Petrović član Komisije.
Kontakt: tel./faks 014/451-158,
Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli
ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Elektronik partner d.o.o. Novi Beograd, dr.Ivana Ribara br.146, matični broj 17589164, PIB 103605787, ponuda br.174, od 27.12.2019.godine .

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top