VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavku usluga snabdevanja električnom energijom

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Nabavku usluga snabdevanja električnom energijom

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-8/2020
Broj odluke: 404-8/2020
Datum: 23.03.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču JP EPS Beograd, Balkanska 13, matični broj 20053658, PIB 103920327, u otvorenom postupku javne nabavke: usluga snabdevanja električnom energijom, ponuda broj 40 od 20.03.202007godine.

Obrazloženje
Naručilac je dana 13.02.2019. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, br. 404-8/2020, za javnu nabavku usluga snabdevanja električnom energijom, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 09310000 – električna energija, a dana 14.02.2020. godine poziv za podnošenje ponuda objavio je na Portalu javnih nabavki i internet strani naručioca Opštinske uprave Osečina www.osecina.com i na Portalu službenih glasila dana 28.02.2020. godine.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda objavljeno 09.03.2020.godine
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 (tri) ponude.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.
1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: otvoreni postupak – usluge.
Predmet javne nabavke je usluga snabdevanja električnom energijom
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 9.083.333,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke: /
2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovao 1 (jedan) ponuđač:
1.JP EPS Beograd, Balkanska 13, matični broj 20053658, PIB 103920327
3.Podaci o odbijenim ponudama
Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 (jedna).
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda
4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:
1. Ponuđač JP EPS Beograd, ponudio je cenu u iznosu od 4.750.949,00 dinara bez PDV-a
5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača JP EPS Beograd, zavedena pod brojem 40, i predložila naručiocu njegov izbor.
6. Podizvođač
Izabrani ponuđač će predmetnu uslugu izvršiti samostalno.
7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik, Veličko Marković član i Željko Andrić član
Kontakt: tel./faks 014/451-158.
Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču JP EPS Beograd, Balkanska 13, matični broj 20053658, PIB 103920327, ponuda broj 40 od 20.03.2020. godine.
Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od deset dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top