VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke održavanja javnog osvetljenja
Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke održavanja javnog osvetljenja

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke održavanja javnog osvetljenja

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-8/2015

Broj odluke: 404-8/2015

Datum:11.03.2016. godine

 

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

 

  1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR Fer partner Osečina, Cara Dušana 32,

matični broj 60494592, PIB 104776980, u postupku javne nabavke održavanja javnog osvetljenja, usluge, nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 29.02.2016. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke održavanja javnog osvetljenja, usluge, br. 404-8/2016, a dana 29.02.2016. godine dostavio poziv na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je održavanja javnog osvetljenja, usluge .

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 450.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

  1. EHG tehnika d.o.o. Loznica, Đure Jakšića 12, matični broj 07983409, PIB 101196002
  2. Bos projekt d.o.o. Valjevo, Braće Nedić 13a , matični broj 17025201, PIB 101492801
  3. SZR Fer partner Osečina, Cara Dušana 32, matični broj 60494592, PIB 104776980

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

Red.

Br.

ponuđačRad električara po radnom času
1.SZR Fer partner Osečina   500,00
2.Bos projekt d.o.o. Valjevo4.000,00
2.EHG tehnika d.o.o. Loznica4.000,00

 

Red.

Br.

ponuđačRad NK radnika po radnom času
1.SZR Fer partner Osečina   150,00
2.Bos projekt d.o.o. Valjevo2.000,00
3.EHG tehnika d.o.o. Loznica3.000,00

 

Red.

Br.

ponuđačRad autodizalice po radnom času
1.SZR Fer partner Osečina   1.500,00
2.EHG tehnika d.o.o. Loznica   2.000,00
3.Bos projekt d.o.o. Valjevo   2.500,00


  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača SZR Fer partner Osečina, ul. Cara Dušana 32 i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik, Željko Andrić član i Veličko Marković član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SZR Fer partner Osečina, Cara Dušana 32.

Odluku objaviti na internet stranici naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može, preko naručioca, podneti zahtev za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki pet dana od dana prijema iste.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

Scroll To Top