VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O DODELI UGOVORA: Usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji DZ Pecka,

ODLUKA O DODELI UGOVORA: Usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji DZ Pecka,

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-3/2020
Broj odluke: 404-3/2020
Datum:28.01.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE
(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija, Stojana Čupića br.16, matični broj 20956143, PIB 108226372, ponuda br.9 od 23.01.2020. godine, u postupku javne nabavke usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji DZ Pecka– nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje
Naručilac je dana 16.01.2020. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji DZ Pecka, br. 404-3/2020, a dana 17.01.2020. godine dostavio poziv na 3 adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.
1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.
Predmet javne nabavke je usluga nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji DZ Pecka, usluge.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71247000 – nadzor građevinskih radova.
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 490.000,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

1. ”Koning” d.o.o. Novi Sad, Danila Kiša br.7, matični broj 07866097, PIB 101616024
2. ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija, Stojana Čupića br.16, matični broj 20956143, PIB 108226372
3. ”Terra Projekt” Šabac, Patrijarha Pavla bb, matični broj 61888543, PIB 105882882

3.Podaci o odbijenim ponudama
Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

1. Ponuđač ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija, ponudio je procenat 1,95% u odnosu na ukupnu vrednost radova odnosno okvirno u odnosu na procenjenu vrednost 487.667,00 din. bez PDV-a
2. Ponđač ”Koning” d.o.o. Novi Sad, ponudio je 1,99% u odnosu na ukupnu vrednost radova odnosno okvirno u odnosu na procenjenu vrednost 497.670,00 din. bez PDV-a
3. Ponđač ”Terra Projekt” Šabac ponudio je 1,99% u odnosu na ukupnu vrednost radova odnosno okvirno u odnosu na procenjenu vrednost 497.670,07 din. bez PDV-a

5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija i predložila naručiocu njihov izbor.

6. Podizvođač
Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik Komisije, Veličko Marković član Komisije i Željko Andrić član Komisije.
Kontakt: tel./faks 014/451-158,
Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču ”Drina Projekt” d.o.o. Ljubovija, Stojana Čupića br.16, matični broj 20956143, PIB 108226372, ponuda br.9 od 23.01.2020. godine
Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana
od dana donošenja .

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top