VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI DOBARA-PROJEKTOVANJE, NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA OPREME I IZGRADNJA KOTLARNICE NA DRVNU SEČKU U DVORIŠTU OŠ ”BRAĆA NEDIĆ”, TOPLOVODA I TOPLOTNIH PODSTANICA U OSEČINI PO SISTEMU ”KLJUČ U RUKE”

ODLUKA O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI DOBARA-PROJEKTOVANJE, NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA OPREME I IZGRADNJA KOTLARNICE NA DRVNU SEČKU U DVORIŠTU OŠ ”BRAĆA NEDIĆ”, TOPLOVODA I TOPLOTNIH PODSTANICA U OSEČINI PO SISTEMU ”KLJUČ U RUKE”

Opština Osečina
Adresa: Karađorđeva 78
Broj: 404-29/2019
Datum:28.11.2019. godine
Osečina

Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12, 14/15 i 68/15 ), Opština Osečina, kao naručilac,  donosi

ODLUKU

O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI DOBARA-PROJEKTOVANJE, NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA OPREME I IZGRADNJA KOTLARNICE NA DRVNU SEČKU U DVORIŠTU OŠ ”BRAĆA NEDIĆ”, TOPLOVODA I TOPLOTNIH PODSTANICA U OSEČINI PO SISTEMU ”KLJUČ U RUKE”

broj 404-29/2019od 23.08.2019. godine

 

 1. Naručilac je odlučio  da  dozvoli izmenu Ugovora o javnoj nabavci dobara-projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini po sistemu ”ključ u ruke”, broj 404-29/2019 zaključen dana 23.08.2019. godine, i to :
 • člana 5. stav 1. Ugovora, tako da rok za izvršenja predmeta javne nabavke umesto ”u roku od 200 (dvesta) dana od dana stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavci” bude  ”u roku od 220 (dvestadvadeset)  dana od dana stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavci” i
 • člana 5. stav 2. Ugovora, tako da rok za izradu projekta za građevinsku dozvolu PGD umesto ”45 kalensardkih dana” bude ”65 kalendarskih dana”.
 1. Predmet ugovora o javnoj nabavci iz tačke 1. ove odluke je :  „PROJEKTOVANJE, NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA OPREME I IZGRADNJA KOTLARNICE NA DRVNU SEČKU U DVORIŠTU OŠ ”BRAĆA NEDIĆ”, TOPLOVODA I TOPLOTNIH PODSTANICA U OSEČINI PO SISTEMU ”KLJUČ U RUKE”“ Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

71320000 Usluge tehničkog projektovanja
44621200-1 Kotlovi
45331110-0 Radovi na instalaciji kotlova
44163120-7 Cevi za daljinsko grejanje
45231300-8 Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju
45231400-9 Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova
45262700 – adaptacija zgrada;

 

 1. Prvobitni rok za izvršenje ugovorene obaveze u pogledu izvršenja predmeta javne nabavke je 200 (dvesta) dana od dana stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavci, a rok za izradu projekta za građevinsku dozvolu PGD je 45 kalendarskih dana.
 2. Izmenjeni rok za izvršenje ugovorene obaveze u pogledu izvršenja predmeta javne nabavke je 220 (dvestadvadeset) dana od dana stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavci, a rok za izradu projekta za građevinsku dozvolu PGD  je 65 kalendarskih dana.
 3. Razlog za izmenu ugovora je Zahtev dobavljača od 06.11.2019. godine, kojim dobavljač predlaže produženje roka za izradu projekta za građevinsku dozvolu PGD a samim tim i roka za izvršenje ugovorene obaveze zbog potrošenog vremena za realizaciju projektne dokumentacije obzirom da je u IDRu za toplovod i toplotne podstanice, na koje su izdati lokacijski uslovi nije sadržao adekvatne parcele te je bilo neophodno ući u proceduru za izmenu lokacijskih uslova. Predmetni zahtev primljen je 06.11.2019. godine u opštinu Osečina i  prosleđen Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima, koja je dala saglasnost na isti 19.11.2019. godine.
 4. Nakon razmatranja dostavljenog zahteva naručilac je ocenio da je zahtev osnovan i da su se stekli uslovi da se dozvoli izmena ugovora, odnosno da su se stekli uslovi iz člana 115. stav 2.  Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci naručilac može da dozvoli promenu drugih bitnih elemenata ugovora iz objektivnih razloga koji moraju biti jasno i precizno određeni u ugovoru o javnoj nabavci. S obzirom na to da u konkretnom slučaju radi o objektivnim razlozima za produženje roka za izvršenje predmeta javne nabavke dozvoljen je produžetak  roka za  izvršenje ugovorene obaveze  u pogledu  izrade projekta za građevinsku dozvolu PGD 65 (šezdesetpet) kalendarskih dana, kao i roka za izvršenje predmeta javne nabavke u roku od 220 (dvestadvadeset) dana od dana stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavci.
 5. Osnov za izmenu Ugovora su član 115.st. 2. Zakona o javnim nabavkama,  kao i član 23. Ugovora o javnoj nabavci dobara-projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini po sistemu ”ključ u ruke” kojim je predviđeno da će Naručilac dozvoliti produžetak roka za izvršenje predmeta javne nabavke  ako nastupe okolnosti na koje Dobavljač nije mogao da utiče.
 6. Aneks Ugovora o javnoj nabavci dobara-projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini po sistemu ”ključ u ruke”, pripremljen je u skladu sa ovom Odlukom, biće zaključen u roku od pet  dana od dana objavljivanja ove odluke.
 7. Ovu odluku u roku od tri dana od dana donošenja objaviti na Portalu javnih nabavki i u istom roku izveštaj sa svim podacima sadržanim u ovoj odluci dostaviti Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

 

Odgovorno lice naručioca

                                                                                                                       

___________________________           

Scroll To Top