ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКА: Превентивна дератизација и дезинсекција

ОДЛУКА: Превентивна дератизација и дезинсекција

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-16/2018
Број одлуке: 404-16/2018
Датум:03.04.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(набавка на коју се закон не примењује)

 

 1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Циклон 92 д.о.о. Београд, Прешевска 2,

матични број 06766196, ПИБ 100228362, у поступку јавне набавке превентивна дератизација и дезинсекција – набавка на коју се закон не примењује.

Образложење

Наручилац је дана 23.03.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, услуге, превентивна дератизација и дезинсекција, бр. 404-16/2018, а дана 26.03.2018 године доставио позив на 3 адресе и објавио на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

 1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује-услуге.

Предмет јавне набавке је превентивна дератизација и дезинсекција , услуге.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 166.000,00 динара.

Одступања од плана набавке:нема одступања

 

 1. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 2 понуђача:

 1. Екопротекта д.о.о. Београд, Нехруова 73, матични број 17242148, ПИБ 101685653
 2. Циклон 92 д.о.о. Београд, Прешевска 2, матични број 06766196, ПИБ 100228362
 3. Еко Дез д.о.о. Београд, Вукасовићева 55, матични број 17054635 ПИБ 100173343

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 .

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

 1. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

 1. Понуђач Циклон 92 д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 196.500,00 дин. без ПДВ-а
 2. Понђач Екопротекта д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 213.370,00 дин.без ПДВ-а
 3. Понђач Екодез д.о.о. Београд понудио је цену у износу од 237.340,00 дин.без ПДВ-а

 

 1. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Циклон 92 д.о.о. Београд и предложила наручиоцу њихов избор.

 

 1. Подизвођач

Изабрани понуђачи ће набавку извршити самостално.

 1. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу: Дане Крсмановић, председник, Величко Марковић члан и Жељко Андрић члан.

Контакт: тел./факс 014/451-158,

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу Циклон 92 д.о.о. Београд, Прешевска 2, матични број 06766196, ПИБ 100228362

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана

доношења

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на интернет страници наручиоца. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

Милан Урошевић

На основу члана 55. став 1. тачка 8, 57 и 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Општинска управа општине Осечина, www.osecina.com

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о закљученом уговору

У поступку јавне набавке превентивна дератизација, услуге – набавка на коју се закон не примењује, број ЈН 404-16/2018, наручилац је донео одлуку о додели уговора на основу које је закључен уговор о јавној набавци, број 404-16/2018 са Циклон 92 д.о.о. Београд, Прешевска 2, матични број 06766196, ПИБ 100228362

Процењена вредност јавне набавке износи 166.000,00 динара без ПДВ-а.

а) Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде.

Највиша понуђена цена износи 237.340,00 динара без ПДВ-а, а најнижа износи 196.500,00 динара без ПДВ-а

Наручилац је донео Одлуку о додели уговора дана 03.04.2018. године.

Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 16.04.2018. године.

Уговор је закључен до 30.09.2018.године .

Scroll To Top