VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA: Preventivna deratizacija i dezinsekcija

ODLUKA: Preventivna deratizacija i dezinsekcija

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-16/2018
Broj odluke: 404-16/2018
Datum:03.04.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU

O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

 

 1. UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Ciklon 92 d.o.o. Beograd, Preševska 2,

matični broj 06766196, PIB 100228362, u postupku javne nabavke preventivna deratizacija i dezinsekcija – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 23.03.2018. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, preventivna deratizacija i dezinsekcija, br. 404-16/2018, a dana 26.03.2018 godine dostavio poziv na 3 adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je preventivna deratizacija i dezinsekcija , usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 166.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 2 ponuđača:

 1. Ekoprotekta d.o.o. Beograd, Nehruova 73, matični broj 17242148, PIB 101685653
 2. Ciklon 92 d.o.o. Beograd, Preševska 2, matični broj 06766196, PIB 100228362
 3. Eko Dez d.o.o. Beograd, Vukasovićeva 55, matični broj 17054635 PIB 100173343

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač Ciklon 92 d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 196.500,00 din. bez PDV-a
 2. Ponđač Ekoprotekta d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 213.370,00 din.bez PDV-a
 3. Ponđač Ekodez d.o.o. Beograd ponudio je cenu u iznosu od 237.340,00 din.bez PDV-a

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Ciklon 92 d.o.o. Beograd i predložila naručiocu njihov izbor.

 

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik, Veličko Marković član i Željko Andrić član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Ciklon 92 d.o.o. Beograd, Preševska 2, matični broj 06766196, PIB 100228362

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana

donošenja

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 8, 57 i 116. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Opštinska uprava opštine Osečina, www.osecina.com

objavljuje

OBAVEŠTENJE

o zaključenom ugovoru

U postupku javne nabavke preventivna deratizacija, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje, broj JN 404-16/2018, naručilac je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 404-16/2018 sa Ciklon 92 d.o.o. Beograd, Preševska 2, matični broj 06766196, PIB 100228362

Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 166.000,00 dinara bez PDV-a.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio 3 ponude.

Najviša ponuđena cena iznosi 237.340,00 dinara bez PDV-a, a najniža iznosi 196.500,00 dinara bez PDV-a

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 03.04.2018. godine.

Ugovor sa navedenim dobavljačem zaključen je dana 16.04.2018. godine.

Ugovor je zaključen do 30.09.2018.godine .

Scroll To Top