VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKA: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2018/2019 godinu
ODLUKA: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2018/2019 godinu

ODLUKA: Prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2018/2019 godinu

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-26/2018
Broj odluke: 404-26/2018
Datum:06.09.2018. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ”Alko turs” d.o.o. Valjevo, Unska br.6, matični broj 07719655, PIB 101900404 u otvorenom postupku javne nabavke prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2018/2019 godinu.

Obrazloženje

Naručilac je dana 06.08.2018. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, br. 404-26/2018, za javnu nabavku prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2018/2019 godinu a dana 07.08.2018. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina, na portalu Službenih glasila RS.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponude sprovela stručno ocenjivanje i sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka otvoreni postupak-usluge.

 Predmet javne nabavke je prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2018/2019 godinu, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 8.000.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

2. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1 ponuđač:

1.”Alko turs” d.o.o. Valjevo, Unska br.6, matični broj 07719655, PIB 101900404

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

4. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1.Ponuđač ”Alko turs” d.o.o. Valjevo ponudio je cenu u iznosu od 7.779.600,00 bez PDV-a

5. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda za prevoz učenika osnovnih škola i srednje škole na teritoriji opštine Osečina za školsku 2018/2019 godinu ponuda ponuđača ”Alko turs” d.o.o. Valjevo, zavedena pod red.br.89 i predložio naručiocu njihov izbor.

6. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović, predsednik, Suzana Gligorić zamenik člana i Željko Andrić član.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o

dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču:

 ”Alko turs” d.o.o. Valjevo, Unska br.6, matični broj 07719655, PIB 101900404

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od deset dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

 ODGOVORNO LICE
Milan Urošević 

Scroll To Top