VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA: Izrada projekta bezbednosti saobraćaja u zonama škola na putevima II A i II B reda

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Izrada projekta bezbednosti saobraćaja u zonama škola na putevima II A i II B reda

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-35/2019
Broj odluke: 404-35/2019
Datum:24.07.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE (nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Đorđe Vranješ PR, BIT SAFETY, Novi Banovci Svetosavska br.1a/ lokal /8, matični broj 65416620, PIB 111447395, ponuda br.139 od 22.07.2019. godine, u postupku javne nabavke izrada projekta bezbednosti saobraćaja u zonama škola na putevima II A i II B reda, usluge – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 15.07.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, izrada projekta bezbednosti saobraćaja u zonama škola na putevima II A i II B reda, usluge, br. 404-35/2019,  a dana 15.07.2019. godine dostavio poziv na 3 adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje-usluge.

Predmet javne nabavke je izrada projekta bezbednosti saobraćaja u zonama škola na putevima II A i II B reda

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 450.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3 ponuđača:

 1. FLEET MANAGEMENT SYSTEMS&TECHNOLOGY d.o.o. Beograd, Severni bulevar 6, matični broj 21202533, PIB 109563297
 2. Branka Bursać Vranješ PR Konsultantske usluge, Novi Banovci, Svetosavska br.1a /26, matični broj 64809253, PIB 110322804
 3. Đorđe Vranješ PR, BIT SAFETY, Novi Banovci Svetosavska br.1a/ lokal /8, matični broj 65416620, PIB 111447395

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač Đorđe Vranješ PR, BIT SAFETY, Novi Banovci -ponudio je cenu 440.000,00 din bez PDV-a
 2. Ponuđač Branka Bursać Vranješ PR Konsultantske usluge, Novi Banovci, ponudio je cenu 000,00 din bez PDV-a
 3. Ponuđač FLEET MANAGEMENT SYSTEMS&TECHNOLOGY d.o.o. Beograd, ponudio je cenu 000,00 din bez PDV-a
 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača: Đorđe Vranješ PR, BIT SAFETY, Novi Banovci i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik Komisije,   Željko Andrić član Komisije i Veličko Marković član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Đorđe Vranješ PR, BIT SAFETY, Novi Banovci Svetosavska br.1a/ lokal /8, matični broj 65416620, PIB 111447395, ponuda br.139 od 22.07.2019. godine .

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana

od dana donošenja .

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top