VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA: Nabavka materijala za javno osvetljenje

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Nabavka materijala za javno osvetljenje

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-9/2020
Broj odluke: 404-9/2020
Datum: 25.02.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU
O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Mak Trade Group doo Beograd, ul.Podavalska 2B, matični broj 20016434, PIB 104165607, u postupku javne nabavke: nabavka materijala za javno osvetljenje, ponuda broj 23 od 21.02.2020. godine.

Obrazloženje
Naručilac je dana 13.02.2020. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-9/2020, za javnu nabavku : nabavka materijala za javno osvetljenje, dobra, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke: 34928500 oprema za uličnu rasvetu, a dana 14.02.2020. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1(jedna) ponuda.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.
1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-dobra.
Predmet javne nabavke je nabavka materijala za javno osvetljenje
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.333.333,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke: /
2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovao 1 ponuđač:
1.Mak Trade Group doo Beograd, ul.Podavalska 2B, matični broj 20016434, PIB 104165607

3.Podaci o odbijenim ponudama
Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 (jedna).
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:
1. Ponuđač Mak Trade Group doo Beograd, ponudio je cenu u iznosu 945.760,00 din. bez PDV-a

5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Mak Trade Group doo Beograd, zavedena pod brojem 23, i predložila naručiocu njegov izbor.

6. Podizvođač
Izabrani ponuđač će predmetnu uslugu izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović predsednik, Veličko Marković član i Suzana Gligorić zamenik člana
Kontakt: tel./faks 014/451-158.
1. Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o
dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Mak Trade Group doo Beograd, ul.Podavalska 2B, matični broj 20016434, PIB 104165607, ponuda broj 23 od 21.02.2020. godine.
Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top