ВЕСТИ:
Почетна / јавне набавке и огласи / ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка рачунара и рачунарске опреме

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА : Набавка рачунара и рачунарске опреме

НАРУЧИЛАЦ:Општинска управа Осечина
Број ЈН: 404-15/2019
Број одлуке: 404-15/2019
Датум: 10.08.2018. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), начелник Општинске управе Осечина доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

набавка на коју се закон не примењује

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Recit d.o.o. Београд, ул. Шпанских бораца 24 б, матични број 20703539, ПИБ 106905625, понуда број 41 од 11.03.2019.године, у поступку набавке на коју се закон не примењује, набавка рачунара и рачунарске опреме бр.404-15/2019.

Образложење

Наручилац је дана 06.03.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке, бр. 404-15/2019, набавка на коју се закон не примењује, набавка рачунара и рачунарске опреме, добра, а дана 06.03.2019. године објавио је позив за подношење понуда послао на 3 адресе и на интернет страници Општинске управе Осечина.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 3 понуде.

Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и саставила извештај о истом.

1. Подаци о јавној набавци

Врста предмета јавне набавке: набавка на коју се закон не примењује-добра.

 Предмет јавне набавке је набавка рачунара и рачунарске опреме-добра.

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 200.000,00 динара.

Одступања од плана набавке: /

2. Подаци о понуђачима

У поступку је учествовало 3 понуђача:

1. Any CTS d.o.o. Београд, Струмичка 96/18, матични број 21332313, ПИБ 110295471

2. CSI Informacione tehnologije d.o.o. Београд, Митровданска 3, матични број 21231754, ПИБ 109728201

3. Recit d.o.o. Београд, ул. Шпанских бораца 24 б, амтични број 20703539, ПИБ 106905625

3.Подаци о одбијеним понудама

Укупан број поднетих понуда износи 3 (три).

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: није било одбијених понуда

4. Ранг листа понуђача

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Комисија је саставила ранг листу понуђача на следећи начин:

1.Понуђач Recit d.o.o. Београд понудио је цену у износу од 162.960,00 динара без ПДВ-а

2.Понуђач Any CTS d.o.o. Београд понудио је цену у износу од 165.680,00 динара без ПДВ-а

3.Понуђач CSI Informacione tehnologije d.o.o. Београд понудио је цену у износу од 166.060,00 динара без ПДВ-а

5. Најповољнија понуда

На основу стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је најповољнија понуда понуђача Понуђач Recit d.o.o. Београд , заведена под бројем 41, и предложила наручиоцу његов избор.

6. Подизвођач

Изабрани понуђач ће набавку извршити самостално.

7. Лице које спроводи поступак

Поступак спроводила Комисија за јавне набавке у саставу Дане Крсмановић председник, Милан Петровић члан и Милица Марковић члан

Контакт: тел./факс 014/451-158,

1. Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавне набавке и донео Одлуку о

додели уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу

Recit d.o.o. Београд, ул. Шпанских бораца 24 б, амтични број 20703539, ПИБ 106905625, понуда број 41 од 11.03.2019.године

Одлуку објавити на интернет страници Општинске управе Осечина у року од три дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу захтев за заштиту права, а истовремено копију доставити Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ

  Милан Урошевић

Scroll To Top