VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU o dodeli ugovora: Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”

ODLUKU o dodeli ugovora: Projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-29/2019
Broj odluke: 404-29/2019
Datum: 13.08.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik RS” br. 124/12, 14/21 i 68/15), predsednik opštine Osečina donosi

 u otvorenom postupku javne nabavke

UGOVOR SE DODELJUJE :  Zajednička ponuda: nosilac posla :

– Energy Construction d.o.o. Beograd, Hadži Prodanova br.23/4, matični broj 21424323, PIB 111088857,

članovi:

 1. Termomont d.o.o Beograd, Braće Nedića br.1, matični broj 07729561, PIB 100290037
 2. Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and CoKG, Koaserbauerstrasse 16, matični broj FN 317217x, PIB ATU64471609
 3. Teming Electrotehnology d.o.o. Niš, Cara Dušana 90, matični broj 20712597, PIB 106952327
 4. Porta Nova d.o.o. Beograd, Miloja Pavlovića 15A, matični broj 20981083, PIB 108348677
 5. Saša Milosavljević PR BP Consulting, Kruševac, Stanislava Zakića 35, matični broj 63374385, PIB 108324212

ponuda br. 144 od 01.08.2019. godine.

Obrazloženje

Naručilac je dana 13.06.2019. godine doneo Odluku o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke, br. 404-29/2019, projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini po sistemu ”ključ u ruke”, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:

71320000 Usluge tehničkog projektovanja

44621200-1 Kotlovi

45331110-0 Radovi na instalaciji kotlova

44163120-7 Cevi za daljinsko grejanje

45231300-8 Radovi na izgradnji cevovoda za vodu i kanalizaciju

45231400-9 Radovi na izgradnji elektroenergetskih vodova

45262700 – adaptacija zgrada;

a dana 27.06.2019. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, Portalu službenih glasila i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 (jedna) ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponude i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka, otvoreni postupak, radovi.

Predmet javne nabavke je projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini po sistemu ”ključ u ruke”.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 131.819.346,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke: Finansijska sredstva obezbeđena su u skladu sa Programom obnove i unapređenja objekata javne namaene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite i sporta koji je utvrdila Vlada Zaključkom 05 broj: 351-3817/2016 od 08.04.2016. godine, kao i izmenama i dopunama navedenog programa koje su usvojene Zaključkom 05 broj:351-9644/2016 od 11.10.2016.godine, Zaključkom 05 broj: 351-562/2017-1 od 24.01.2017. godine, Zaključkom 05 broj: 351-8011/2018 od 28.08.2018.godine i Zaključkom 05 broj 351-1100/2019 od 07.02.2019. godine.

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1 (jedan)  ponuđač:

 1. Zajednička ponuda : nosilac posla :

– Energy Construction d.o.o. Beograd, Hadži Prodanova br.23/4, matični broj 21424323, PIB 111088857,

članovi:

1.Termomont d.o.o Beograd, Braće Nedića br.1, matični broj 07729561, PIB

100290037

 1. Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and CoKG, Koaserbauerstrasse 16, matični broj FN 317217x, PIB ATU64471609
 2. Teming Electrotehnology d.o.o. Niš, Cara Dušana 90, matični broj 20712597, PIB 106952327
 3. Porta Nova d.o.o. Beograd, Miloja Pavlovića 15A, matični broj 20981083, PIB 108348677
 4. Saša Milosavljević PR BP Consulting, Kruševac, Stanislava Zakića 35, matični broj 63374385, PIB 108324212

 

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1.

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje:nije bilo odbijenih ponuda

Po okončanju postupka otvaranja ponuda, Komisija za javnu nabavku je pristupila stručnoj oceni ponuda u pogledu ispunjenosti uslova i zahteva ztraženih konkursnom dokunetacijom.

Ponuda ponuđača: zajednička ponuda- nosilac posla :

– Energy Construction d.o.o. Beograd,

članovi:

– Termomont d.o.o Beograd, Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and Cokg ,

– Teming Electrotehnology d.o.o. Niš,

– Porta Nova d.o.o. Beograd,

– Saša Milosavljević PR BP Consulting, Kruševac, zavedena pod brojem 144

je prihvatljiva jer ispunjava sve uslove i zahteve tražene konkursnom dokumentacijom.

 

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je ekonomski najpovoljnija ponuda

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 

 Ponuđena cenaPoseban garantni rokTehničko tehnološke prednosti

stepen korisnosti kotla

 

ukupno

 

zajednička ponuda:

nosilac posla :

– Energy Construction d.o.o. Beograd,

članovi:

-Termomont d.o.o Beograd, -Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and Cokg -Teming Electrotehnology d.o.o. Niš,

-Porta Nova d.o.o. Beograd,

-Saša Milosavljević PR BP Consulting, Kruševac

702010100
 1. Najpovoljnija ponuda

Komisija Naručioca, posle stručne ocene ponuda, konstatuje da su se stekli uslovi iz člana 107. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15), i da je najpovoljnija ponuda ponuđača:

Zajednička ponuda- nosilac posla :

– Energy Construction d.o.o. Beograd, Hadži Prodanova br.23/4, matični broj 21424323, PIB 111088857,

članovi:

 1. Termomont d.o.o Beograd, Braće Nedića br.1, matični broj 07729561, PIB 100290037
 2. Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and CoKG, Koaserbauerstrasse 16, matični broj FN 317217x, PIB ATU64471609
 3. Teming Electrotehnology d.o.o. Niš, Cara Dušana 90, matični broj 20712597, PIB 106952327
 4. Porta Nova d.o.o. Beograd, Miloja Pavlovića 15A, matični broj 20981083, PIB 108348677
 5. Saša Milosavljević PR BP Consulting, Kruševac, Stanislava Zakića 35, matični broj 63374385, PIB 108324212

ponuda br.144 od 01.08.2019. godine i predložio naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđač će nabavku izvršiti u skladu sa Sporazumom grupe ponuđača o zajedničkom nastupanju i izvršenju javne nabavke br.404-29/2019 – projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme  i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini po sistemu ”ključ u ruke”, br.115/2019 od 31.07.2019.godine

 1. Lice koje sprovodi postupak

Komisija za javnu nabavku u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije,  Snežana Milošević zamenik predsednika Komisije, Snežana Popović član Komisije, Vladimir Jevtić zamenik člana Komisije, Marija Stepanović član Komisije

 

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javnu nabavku  i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču:

Zajednička ponuda – nosilac posla :

– Energy Construction d.o.o. Beograd, Hadži Prodanova br.23/4, matični broj 21424323, PIB 111088857,

članovi:

 1. Termomont d.o.o Beograd, Braće Nedića br.1, matični broj 07729561, PIB 100290037
 2. Gilles Energie-und Umwelttechnik GmbH and CoKG, Koaserbauerstrasse 16, matični broj FN 317217x, PIB ATU64471609
 3. Teming Electrotehnology d.o.o. Niš, Cara Dušana 90, matični broj

20712597, PIB 106952327

 1. Porta Nova d.o.o. Beograd, Miloja Pavlovića 15A, matični broj 20981083, PIB 108348677
 2. Saša Milosavljević PR BP Consulting, Kruševac, Stanislava Zakića 35, matični broj 63374385, PIB 108324212

ponuda br.144 od 01.08.2019. godine.

Odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  deset dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

ODGOVORNO LICE

Dragan Aleksić

Scroll To Top