VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA: Radovi, izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini ( Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Radovi, izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini ( Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-48/2019
Broj odluke: 404-48/2019
Datum:04.12.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Fer partner Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980, ponuda br.170, od 03.12.2019.godine, u postupku javne nabavke male vrednosti, izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini ( Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)

Obrazloženje
Naručilac je dana 19.11.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednost, radovi, izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini ( Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo), br. 404-48/2019, a dana 19.11.2019. godine objavio poziv na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina. Obzirom da je konkursna dokumentacija menjana obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda objavljeno je 25.11.2019.godine.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 ponuda.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.
1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti, radovi.
Predmet javne nabavke je izvođenje radova na izgradnji ulične rasvete u Osečini
( Ostružanjski put, Gunjaci-Simića brdo)
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.600.000,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovao 1 ponuđač:
1. Fer partner Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB
104776980.
3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 .
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda
Po okončanju postupka otvaranja ponuda, Komisija za javnu nabavku je pristupila stručnoj oceni ponuda u pogledu ispunjenosti uslova i zahteva traženih konkursnom dokumentacijom.
Ponuda ponuđača:
– Fer partner Osečina, zavedena pod brojem 170 je prihvatljiva jer ispunjava sve uslove i zahteve tražene konkursnom dokumentacijom.

4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:
1. Ponuđač Fer partner Osečina, ponudio je cenu u iznosu od 1.491.500,00 din. bez PDV-a
5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Fer partner Osečina, br. 170 od 03.12.2019. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

6. Podizvođač
Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Darko Grujičić predsednik Komisije, Željko Andrić član Komisije i Suzana Gligorić član Komisije.
Kontakt: tel./faks 014/451-158,
Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli
ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Fer partner Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980, ponuda br.170, od 03.12.2019.godine .

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top