VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA: uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva
ODLUKU O DODELI UGOVORA: uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva

ODLUKU O DODELI UGOVORA: uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina

Broj JN: 404-32/2019

Broj odluke: 404-32/2019

Datum:19.07.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(nabavka na koju se zakon ne primenjuje)

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču SZR ”Fer partner” Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980, ponuda br.135, od 18.07.2019.godine, u postupku javne nabavke uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva – nabavka na koju se zakon ne primenjuje.

Obrazloženje

Naručilac je dana 10.07.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke, usluge, nabavka na koju se zakon ne primenjuje,  uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva, br. 404-32/2019,  a dana 10.07.2019. godine dostavio poziv  na 3 adrese.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je 3 ponude.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

 1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje – usluge.

Predmet javne nabavke je uređenje zaštitnog pojasa lokalnih puteva, usluge.

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 480.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

 1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovalo 3  ponuđača:

 1. ”Mašinokop” d.o.o. Šabac, Dalmatinska 16, matični broj 20705515, PIB 106917561
 2. SZR ”Fer partner” Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980
 3. ”Autotransport” d.o.o. Valjevo, Popučke bb, matični broj 06984959, PIB 100077298

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

 1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 1. Ponuđač SZR ”Fer partner” Osečina, ponudio je cenu 2,40 din. po m2;
 2. Ponuđač ”Autotransport” d.o.o. Valjevo , ponudio je cenu 2,60 din po m2 ;
 3. Ponuđač ”Mašinokop” d.o.o. Šabac, ponudio je cenu 3,00 din. po m2;

 

 1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda SZR ”Fer partner” Osečina i predložila naručiocu njihov izbor.

 1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije,  Željko Andrić član i Veličko Marković član .

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču SZR ”Fer partner” Osečina, Cara Dušana br.32, matični broj 60494592, PIB 104776980, ponuda br.135, od 18.07.2019.godine

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top