VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA: Usluga ličnog pratioca deteta

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Usluga ličnog pratioca deteta

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-39/2019
Broj odluke: 404-39/2019
Datum:20.08.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Niveus Tim , Aleksandra Jovičić PR, Gornji Milanovac, Kralja Aleksandra Karađorđevića br.36, matični broj 64273663, PIB 109570180, ponuda br.150, od 19.08.2019.godine, u postupku javne nabavke nabavka male vrednosti, usluge br.404-39/2019.

Obrazloženje

Naručilac je dana 09.08.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, usluge, usluga ličnog pratioca deteta, br. 404-39/2019,  a dana 09.08.2019. godine poziv objavio na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti – usluge.

Predmet javne nabavke je usluga ličnog pratioca deteta

Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.172.011,28 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1  ponuđač:

  1. Niveus Tim , Aleksandra Jovičić PR, Gornji Milanovac, Kralja Aleksandra Karađorđevića br.36, matični broj 64273663, PIB 10957018

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

 

  1. Ponuđač Niveus Tim , Aleksandra Jovičić PR, Gornji Milanovac, ponudio je cenu u iznosu od 1.125.000,00 din.bez PDV-a
  1. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Niveus Tim , Aleksandra Jovičić PR, Gornji Milanovac, br. 150 od 19.08.2019. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

 

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije,  Vujadin Miličić  član Komisije i Snežana Milošević  član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Niveus Tim,  Aleksandra Jovičić PR, Gornji Milanovac Kralja Aleksandra Karađorđevića br.36, matični broj 64273663, PIB 109570180, ponuda br.150, od 19.08.2019.godine,

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

 

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

 

Scroll To Top