VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU o dodeli ugovora: Usluga projektovanja kotlarnice za stambene objekte

ODLUKU o dodeli ugovora: Usluga projektovanja kotlarnice za stambene objekte

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-15/2020
Broj odluke: 404-15/2020
Datum: 17.03.2020. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina donosi

ODLUKU o dodeli ugovora

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Studio Alfa d.o.o. Krupanj, 1. maja br.1, matični broj20365439, PIB 105426204, u postupku javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje, br.404-15/2020, usluga projektovanja kotlarnice za stambene objekte (kotlarnica na čvrsto gorivo), ponuda br. 37 od 16.03.2020. godine.

Obrazloženje
Naručilac je dana 06.03.2020. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke na koju se zakon ne primenjuje usluga projektovanja kotlarnice za stambene objekte (kotlarnica na čvrsto gorivo), usluge, br. 404-15/2020, dostavio na tri adrese i objavio na internet stranici Opštinske uprave Osečina.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispelo je tri ponude.
Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponude sprovela stručno ocenjivanje ponude i sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka na koju se zakon ne primenjuje, usluge.
Predmet javne nabavke je usluga projektovanja kotlarnice za stambene objekte (kotlarnica na čvrsto gorivo)
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 416.666,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

2. Podaci o ponuđačima
U postupku je učestvovalo tri ponuđača:
1. Ingral Neimar d.o.o. Ljubovija, Omladinska bb, matični broj 20388030, PIB 105456021
2. Studio Alfa d.o.o. Krupanj, 1. maja br.1, matični broj20365439, PIB 105426204
3. Mep Design Studio Subotica, Aleja M.Tita 14/19, matični broj 65118394, PIB 110992616

3.Podaci o odbijenim ponudama
Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 3 .
Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda
4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:
1. Ponuđač Studio Alfa d.o.o. Krupanj, ponudio je cenu u iznosu 415.000,00 din. bez PDV-a
2. Ponuđač Ingral Neimar d.o.o. Ljubovija, ponudio je cenu u iznosu 440.000,00 din. bez PDV-a
3.Ponuđač Mep Design Studio Subotica, ponudio je cenu u iznosu 495.000,00 din. bez PDV-a

5. Najpovoljnija ponuda
Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Studio Alfa d.o.o. Krupanj, ponuda br.37 od 16.03.2020. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

6. Podizvođač
Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

7. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović, predsednik, Veličko Marković član i Željko Andrić član .
Kontakt: tel./faks 014/451-158.
Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Studio Alfa d.o.o. Krupanj, 1. maja br.1, matični broj20365439, PIB 105426204, ponuda br. 37 od 16.03.2020. godine
Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top