VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU O DODELI UGOVORA: Usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”

ODLUKU O DODELI UGOVORA: Usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-44/2019
Broj odluke: 404-44/2019
Datum:03.09.2019. godine

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012), načelnik Opštinske uprave Osečina   donosi

ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču Koning d.o.o. Novi Sad, Danila Kiša br.7, matični broj 07866097, PIB 101616024, ponuda br.157, od 29.08.2019.godine, u postupku javne nabavke male vrednosti, usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini

Obrazloženje

Naručilac je dana 21.08.2019. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednost, usluge, usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini, br. 404-44/2019,  a dana 21.08.2019. godine objavio poziv  na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispela je 1 ponuda.

Komisija za javne nabavke je posle otvaranja ponuda sprovela stručno ocenjivanje ponuda i sastavila izveštaj o istom.

  1. Podaci o javnoj nabavci

Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti, usluge.

Predmet javne nabavke je usluga stručnog nadzora izgradnje kotlarnice na drvnu sečku u dvorištu OŠ”Braća Nedić”, toplovoda i toplotnih podstanica u Osečini Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 2.600.000,00 dinara.

Odstupanja od plana nabavke:nema odstupanja

  1. Podaci o ponuđačima

U postupku je učestvovao 1  ponuđač:

  1. Koning d.o.o. Novi Sad, Danila Kiša br.7, matični broj 07866097, PIB 101616024

3.Podaci o odbijenim ponudama

Ukupan broj podnetih ponuda iznosi 1 .

Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi za njihovo odbijanje: nije bilo odbijenih ponuda

Po okončanju postupka otvaranja ponuda, Komisija za javnu nabavku je pristupila stručnoj oceni ponuda u pogledu ispunjenosti uslova i zahteva traženih konkursnom dokumentacijom.

Ponuda ponuđača:

  • Koning d.o.o. Novi Sad, zavedena pod brojem 157 je prihvatljiva jer ispunjava sve uslove i zahteve tražene konkursnom dokumentacijom.
  1. Rang lista ponuđača

Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Komisija je sastavila rang listu ponuđača na sledeći način:

  1. Ponuđač Koning d.o.o. Novi Sad , ponudio je cenu u iznosu od 2.5000,00 din. bez PDV-a
  2. Najpovoljnija ponuda

Na osnovu stručne ocene ponuda, Komisija za javnu nabavku je  konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača Koning d.o.o. Novi Sad, br. 157 od 29.08.2019. godine i predložila naručiocu njihov izbor.

  1. Podizvođač

Izabrani ponuđači će nabavku izvršiti samostalno.

  1. Lice koje sprovodi postupak

Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu: Dane Krsmanović predsednik Komisije,  Veličko Marković  član Komisije i Marija Stepanović  član Komisije.

Kontakt: tel./faks 014/451-158,

Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o dodeli

ugovora kojom je ugovor o javnoj nabavci u ovom postupku dodeljen ponuđaču Koning d.o.o. Novi Sad, Danila Kiša br.7, matični broj 07866097, PIB 101616024, ponuda br.157, od 29.08.2019.godine .

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od  pet dana od dana objavljivanja iste na internet stranici naručioca. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15).

ODGOVORNO LICE

Milan Urošević

Scroll To Top