VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODLUKU o obustavi postupka javne nabavke: Nabavku goriva korišćenjem debitne kartice

ODLUKU o obustavi postupka javne nabavke: Nabavku goriva korišćenjem debitne kartice

NARUČILAC:Opštinska uprava Osečina
Broj JN: 404-5/2020
Broj odluke: 404-5/2020
Datum: 19.02.2020. godine

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), načelnik Opštinske uprave opštine Osečina donosi

ODLUKU
o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti

OBUSTAVLJA SE postupak javne nabavke male vrednosti nabavka goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, zbog neispunjenosti uslova za zaključenje ugovora.

Obrazloženje
Naručilac je dana 07.02.2020. godine doneo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 404-5/2020, za javnu nabavku goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra, a dana 07.02.2020. godine objavio je poziv za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki i internet stranici Opštinske uprave Osečina.
Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca nije dostavljena nijedna ponuda.
Komisija za javne nabavke je sastavila izveštaj o istom.

1. Podaci o javnoj nabavci
Vrsta predmeta javne nabavke: javna nabavka male vrednosti-dobra.
Predmet javne nabavke je goriva korišćenjem debitne kartice za gorivo za potrebe korišćenja službenih vozila Opštinske uprave Osečina, dobra,
oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: 09100000 – goriva
Procenjena vrednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 1.333.333,00 dinara.
Odstupanja od plana nabavke: /

2. Podaci o ponuđačima
U postupku nije učestvovao nijedan ponuđač.

3.Podaci o odbijenim ponudama
Nije bilo odbijenih ponuda obzirom da nije primljena nijedna ponuda

4. Rang lista ponuđača
Kriterijum za ocenjivanje ponude u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.
Komisija predlaže Naručiocu, obzirom da u roku za podnošenje ponuda nije primljena nijedna ponuda, da obustavi postupak javne nabavke i da po konačnosti ove odluke pokrene novi postupak javne nabavke.

5. Lice koje sprovodi postupak
Postupak sprovodila Komisija za javne nabavke u sastavu Dane Krsmanović, predsednik, Željko Andrić član i Veličko Marković član
Kontakt: tel./faks 014/451-158,
Naručilac je prihvatio predlog Komisije za javne nabavke i doneo Odluku o
obustavi predmetnog postupka javne nabavke male vrednosti.

Odluku objaviti na internet stranici Opštinske uprave Osečina u roku od tri dana od dana donošenja.

POUKA O PRAVNOM LEKU:

Protiv ove odluke ponuđač može podneti naručiocu zahtev za zaštitu prava, a istovremeno kopiju dostaviti Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u roku od pet dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki. Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži elemente propisane članom 151. Zakona o javnim nabavkama.

ODGOVORNO LICE
Milan Urošević

Scroll To Top