VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / ODRŽAVANJE JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA
ODRŽAVANJE JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

ODRŽAVANJE JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI OPŠTINE OSEČINA

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012) Opštinska uprava Osečina, www.osecina.com

objavljuje

POZIV

za podnošenje ponude

Predmet javne nabavke, broj JN 404-14/2015, koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti je održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina, usluge, oznaka iz opšteg rečnika javne nabavke:50000000-usluge održavanja i popravki

Pravo učešća u postupku imaju svi ponuđači koji ispunjavaju uslove predviđene čl. 75. i čl.76.Zakona o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom naručioca, ukoliko dostave dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, i to:

1)      da  je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar

2)      da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja  ili davanja mita, krivično delo prevare

3)      da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti , koja je na snazi u vreme objavljivanja odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda

4)      da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji kao i dodatnih uslova, predviđenih konkursnom dokumentacijom, u pogledu tehničkog, finansijskog i kadrovskog kapaciteta .

Konkursnom dokumentacijom bliže su određeni uslovi za učešće u postupku, kao i način dokazivanja ispunjenosti uslova.

a) Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena

Svi zainteresovani ponuđači mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na Portalu Uprave za javne nabavke kao i internet stranici Opštinske uprave Osečina www.osecina.com.

Uvid u konkursnu dokumentaciju, kao i preuzimanje iste može se izvršiti i u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina,Karađorđeva 78,  svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziv za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i internet stranici Opštinske uprave Osečina, odnosno 17.04.2015.godine do 12 časova.

Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponude će se otvarati javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda odnosno 17.04.2015. godine u 12,30 časova .

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama naručioca Opštinska uprava Osečina, Karađorđeva 78.

Sva zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnici ponuđača, pre početka postupka otvaranja moraju predati Komisiji za javnu nabavku pismeno punomoćje (ovlašćenje) za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu ponuđača, overeno pečatom i potpisom ovlašćenog lica i ličnu kartu na uvid.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od 2(dva) dana od dana od izvršenog pregleda i stručne ocene ponuda.

Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.

Dodatne informacije se mogu dobiti Milan Urošević,Opštinska uprava Osečina, od 8,30 do 15,30 časova , 014/451-130,soosecina@open.telekom.rs, www.oseina.com

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA OSEČINA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:404-21/2015

Datum: 01.06.2015.

O s e č i n a                                  

 

PREDMET: pojašnjenje konkursne dokumentacije

U vezi sa zahtevom za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku održavanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Osečina dostavljamo vam sledeće:

  1. Da konkursnu dokumentaciju izmenite i numerišete i označite ukupan broj strana konkursne dokumentacije u skladu sa čl.61.st.11.Zakona o javnim nabavkama

Odgovor: izvršiće se numeracija konkursne dokumentacije i ista će biti postavljena na portal Uprave za javne nabavke i internet stranicu opštine Osečina www.osecina.com.

 

  1. U delu II specifikacija usluge, konkursna dokumentacija tačka 9. rad autodizalice – čas-200- precizno definišite šta rad autodizalice znači

Odgovor: rad autodizalice podrazumeva angažovanje iste na postavljanju, te kasnijem skidanju dekorativnog osvetljenja, reklamnih panoa, zastavica, ukrasa i sl. U vreme novogodišnjih praznika, Sajma šljiva i drugih manifestacija i nije vezan ni za jednu drugu stavku iz tendera i kao takav je autonoman.

 

S poštovanjem,

 OPŠTINSKA UPRAVA OSEČINA

načelnik

Milan Urošević

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-osvetljenje (pdf)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA-osvetljenje (word)

poziv za dostavljanje ponuda -osvetljenje (pdf)

poziv za dostavljanje ponuda -osvetljenje (word)

Scroll To Top