VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / OGLAS: Za prikupljanje pisanih ponuda za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Osečina
OGLAS: Za prikupljanje pisanih ponuda za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Osečina

OGLAS: Za prikupljanje pisanih ponuda za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Osečina

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA OSEČINA
Komisija za sprovođenje postupaka pribavljanja i
otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom,
davnja u zakup stvari u javnoj svojini opštine
Osečina kao i postupaka javnog nadmetanja i
prikupljanja pismenih ponuda
Broj: 463-4/2018
Dana: 25.10.2018. god.
O s e č i n a

Na osnovu Odluke Skupštine opštine Osečina broj 060-38-10/2018 od 12. oktobra 2018. godine

Komisija za sprovođenje postupaka pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini opštine Osečina kao i postupaka javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

raspisuje

  O G L A S

  Za prikupljanje pisanih ponuda za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Osečina

 I Raspisuje se javni oglas za prikupljanje pisanih ponuda za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Osečina, za potrebe proširenja industrijske zone u varošici Osečina.

II Neizgrađeno građevinsko zemljište koje se pribavlja treba da se nalazi u obuhvatu Plana generalne regulacije naseljenog mesta varošica Osečina („Opštinski službeni glasnik“ broj 4/14) i da ispunjava sledeće karakteristike:

– da predstavlja građevinski kompleks, odnosno građevinsku celinu koja se sastoji od jedne ili više međusobno povezanih katastarskih parcela ukupne površine najmanje 1 hektar, a najviše 2 hektara;

– da se parcela ili međusobno povezane parcele građevinskog kompleksa prema Planu generalne regulacije naseljenog mesta varošica Osečina nalaze u zoni: „ZONA INDUSTRIJA“.

III Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je ispunjenost uslova iz tačke 2. ovog oglasa i najniža ponuđena cena.

IV Građevinsko zemljište se pribavlja po tržišnoj ceni koju utvrdi nadležni organ poreske uprave, a ponuđena cena ne može biti veća od procenjene tržišne vrednosti od strane poreske uprave.

U ponudi treba navesti ukupnu cenu za ponuđeno zemljište koja treba da bude izražena u evrima, s tim što se isplata vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.

V Pravo učešća u postupku pribavljanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Osečina imaju fizička i pravna lica koja su vlasnici/suvlasnici zemljišta bliže opisanog u tački 2. oglasa.

VI Uredna pisana ponuda treba da sadrži:

za preduzetnike i pravna lica: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, izvod iz registra nadležnog organa o upisu u registar privrednih subjekata, potvrdu o poreskom identifikacionom broju, matični broj, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje i njegov potpis, uredno ovlašćenje lica za zastupanje i broj telefona,

– za fizička lica: ime i prezime, broj lične karte, jedinstven matični broj građana, adresa stanovanja i broj telefona,

ukupno ponuđenu cenu koja mora biti jasna i nedvosmislena izražena u evrima

ponuda mora biti potpisana.

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi:

– dokaz o pravu svojine/susvojine na parcelama koje su predmet pribavljanja u javnu svojinu i koje su upisane u katastar nepokretnosti – list nepokretnosti,

– pisanu izjavu vlasnika/suvlasnika građevinskog zemljišta koje se nudi da na istim ne postoje prava trećih lica, da nije opterećena teretima, da nije pod sporom niti pod zabranom raspolaganja, da nije predmet teretnog ili besteretnog pravnog posla niti ugovora o doživotnom izdržavanju i da ne postoje druge smetnje za prenos prava svojine kao i izjavu da ukoliko se utvrdi da na nepokretnosti koja se nudi postoji bilo kakav teret prodavac se obavezuje da ga otkloni o svom trošku odnosno da kupcu pruži zaštitu od evikcije i snosi svu odgovornost za eventualne pravne nedostatke,

– dokaz da su izmireni svi troškovi korišćenja nepokretnosti – porez na imovinu za građevinsko zemljište – kat. parc. koje se nude.

VII Jedan ponuđač može podneti samo jednu ponudu, a u slučaju podnošenja dve ili više ponuda od strane istog ponuđača, urednom se smatra ona ponuda koja je prva pristigla. Ukoliko na kat. parceli koja se nudi postoji susvojina ponudu može podneti jedan od suvlasnika pod uslovom da podnese izjavu datu po krivičnom i materijalnom odgovornošću da je ovlašćen da u ime ostalih suvlasnika podnese ponudu i u njihovo ime.

VIII Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Napred“ i na zvaničnom web sajtu opštine Osečina.

IX Ponude se mogu dostavljati preporučenom poštom ili preko pisarnice Opštinske uprave Osečina u zatvorenoj koverti na kojoj naznačiti „PONUDE ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U KO OSEČINA – ne otvaraj, na adresu Opštinska uprava Osečina – Odeljenje za komunalno – stambene poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, ul. Karađorđeva br. 78, 14253 Osečina. Na zadnjoj strani navesti naziv i adresu ponuđača.

X Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

XI Otvaranje ponuda izvršiće se 12. novembra 2018. godine u 12 časova u zgradi Opštinske uprave Osečina, Karađorđeva br. 114, Osečina, drugi sprat, soba br. 19.

XII Po izboru najpovoljnijeg ponuđača svi učesnici će biti blagovremeno obavešteni, a sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen ugovor.

Isplata kupoprodajne cene izvršiće se u tri jednake rate i to prva rata u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, druga rata najkasnije do 31. januara 2019. godine, a treća rata najkasnije do kraja 2019. godine.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u izvod iz Plana generalne regulacije naseljenog nesta varošica Osečina – „ZONA INDUSTRIJA“ u zgradi Opštinske uprave Osečina, ul. Karađorđeva br. 114, drugi sprat soba broj 19, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda, a sve detaljnije informacije vezane za pribavljanje navedenog zemljišta mogu se dobiti na tel: 014/451-311.

Scroll To Top