VESTI:
Početna / javne nabavke i oglasi / Podnošenje godišnjih programa za 2019. godinu
Podnošenje godišnjih programa za 2019. godinu

Podnošenje godišnjih programa za 2019. godinu

Sportski savez Osečina
Karađorđeva 78
14 253 Osečina
Broj: 66-1-17/2018
Datum: 25.12.2018. godine

Na osnovu člana 137. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/16), člana 2. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Osečina („Opštinski službeni glasnik“ br. 11/2018) i člana 8. Odluke o budžetu opštine Osečina za 2019. godinu („Opštinski službeni glasnik“ br. 10/2018), Sportski savez Osečina raspisuje

JAVNI KONKURS

Za podnošenje godišnjih programa za 2019. godinu

1.Učesnici Javnog konkursa za dodelu sredstava iz budžeta opštine Osečina za 2019. godinu namenjenih projektnim aktivnostima sportskih organizacija (u daljem tekstu : Javni konkurs) mogu biti organizacije i udruženja koja su registrovana na teritoriji opštine Osečina ili svoju aktivnost realizuju na teritoriji opštine Osečina i koja su upisana u registar kod nadležnog organa.Sportska organizacija, odnosno udruženje, može podneti više prijava na Konkurs, a sredstva iz budžeta može dobiti za jedan program aktivnosti.

2.Prijave na Javni konkurs podnose se na posebnom obrascu, u kancelariji broj 10 Opštinske uprave Osečina u kojoj se nalazi sedište Sportskog saveza Osečina, na adresi ul.Karađorđeva 78, 14253 Osečina, ili na pisarnici Opštinske uprave, ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom:

SPORTSKI SAVEZ OSEČINA

”Ne otvaratiprijava na Javni konkurs za odobravanje i finansiranje programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Osečina za 2019. godinu

Naziv i adresa podnosioca prijave na Javni konkurs:________________________________

Kontakt osoba:____________________________

Uz prijavu na Javni konkurs učesnik istog podnosi:

a) predlog projekta,

b) overene izjave i priloge iz predloga projekta,

v) dokaz da račun sportske organizacije/udruženja nije u blokadi,

g) rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa.

3. Navedeni obrasci moraju biti popunjeni elektronski, overeni i potpisani od strane lica koje je ovlašćeno za zastupanje organizacije, odnosno udruženja. Za preuzimanje pomenutih obrazaca kontaktirati Sportski savez Osečina na telefon 014 / 451 – 311 lokal 10, ili na e-mail: sportskisavezosecina@gmail.com, ili na internet prezentaciji opštine Osečina (www.osecina.com). Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs neće biti razmatrane.

4.Postupak, ocenu i odluku o finansiranju predloga projekata pristiglih na Javni konkurs izvršiće Komisija za dodelu sredstava sportskim organizacijama imenovana od Predsednika opštine Osečina.

5.Konkursnu dokumentaciju podneti u roku od 15 dana od dana objavljivanja u listu „Napred“.

Sportski savez Osečina
Predsednik,
Vladimir Radivojević

 

Predlog godisnjeg programa_2019.

Scroll To Top